Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Forum Designu

I. Wstęp
§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Właścicielem sklepu internetowego jest Dina de Białynia Woycikiewicz, prowadząca działalność
gospodarczą pod firmą DINA DE BIAŁYNIA WOYCIKIEWICZ, zarejestrowaną pod adresem –
ul. Widłakowa 8, 30-377 w Krakowie (kod pocztowy 30-377) o numerze NIP – 6762270965, wpisana do
ewidencji działalności gospodarczej dla dzielnicy Podgórze Kraków (dalej Forum Designu).
Adresem właściwym do korespondencji jest: Dina de Białynia Woycikiewicz, al. Focha 1, 30-111
Kraków, – z dopiskiem „FORUM DESIGNU”.
2. Użyte w treści niniejszego Regulaminu określenia „Forum Designu”, „Forum Designu.pl” każdorazowo
odnoszą się do Właściciela sklepu.
3. Niniejszy Regulamin sklepu internetowego Forum Designu (dalej: Regulamin) określa zasady rejestracji
i posiadania konta Klienta na portalu działającym na stronie internetowej Forum Designu pod adresem
www.forumdesignu.pl (dalej Portal) oraz zasady korzystania z usług dostępnych za pośrednictwem
Portalu, w tym kupowania produktów dostępnych w sklepie internetowym Forum Designu (dalej Sklep
Internetowy) oraz rezerwacji za jego pośrednictwem produktów w celu ich nabycia w sklepie
stacjonarnym, mieszczącym się w Krakowie przy al. Focha 1 (kod pocztowy 30-111) – budynek dawnego
hotelu Cracovia (dalej Sklep Stacjonarny).
4. Prezentowane na stronie internetowej Forum Designu produkty i treści nie stanowią oferty
w rozumieniu kodeksu cywilnego.
5. Rejestracja konta Klienta na Portalu wymaga akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.
6. Minimalne wymagania techniczne do skorzystania z Portalu:
- sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu,
- przeglądarka internetowa: Safari, Internet Explorer, Google Chrome,
- konieczne oprogramowanie: Adobe Reader,
- rozdzielczość: 800x600.
Powyższe minimalne wymagania techniczne odnoszą się do najnowszych wersji przeglądarek
internetowych oraz oprogramowania. Z uwagi na stałe udoskonalanie Portalu, Sklep Internetowy może
nie działać prawidłowo na starszych wersjach przeglądarek.
6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza
zamieszczonego na stronie głównej Portalu oraz pobrać go isporządzić jego wydruk. Niniejszy Regulamin
Klient otrzymuje również w pliku PDF wraz z mailem zawierającym link weryfikacyjny, otrzymywany przy
rejestracji konta Klienta Forum Designu.
7. Konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego to osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą
czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

§ 2. Rejestracja konta Klienta Forum Designu.

1. Zamówienia lub rezerwacje produktów w Portalu można składać wyłącznie poprzez własne konto
Klienta założone na stronie internetowej Forum Designu, po uprzedniej rejestracji oraz uzupełnieniu
danych Klienta na koncie, niezbędnych do złożenia i realizacji zamówienia (oznaczonych jako dane
obowiązkowe).
2. Założenie konta Klienta następuje poprzez rejestrację, która wymaga wypełnienia w języku polskim
formularza rejestracyjnego dostępnego na Portalu oraz potwierdzenie swojego wniosku o rejestrację
poprzez kliknięcie linku weryfikacyjnego, otrzymanego za pośrednictwem poczty elektronicznej, na
wskazany w formularzu adres mailowy. Rejestracji można dokonać uprzednio lub też w momencie
pierwszego zakupu lub pierwszej rezerwacji produktu.
3. Rejestracja konta Klienta daje możliwość dokonywania zakupów i rezerwacji produktu, wielokrotnie za
pośrednictwem konta, wglądu we wszystkie złożone zamówienia, również archiwalne, udziału

w aktualnych programach partnerskich i lojalnościowych oraz korzystania z promocji dla Klientów,
zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie.
4. Klient wypełniając formularz rejestracji swojego konta zobowiązany jest do podania prawdziwych
danych. Forum Designu nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez osoby trzecie na
skutek działań Klientów sklepu internetowego, w szczególności podania nieprawdziwych danych lub
dokonania zakupów na rachunek osób trzecich.
5. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia prawidłowości podawanych przez niego danych, przed ich
przekazaniem Forum Designu, w szczególności w zakresie wskazanego adresu wysyłki i danych
potrzebnych do zaksięgowania zakupu.
6. Forum Designu jest uprawnione do usunięcia konta Klienta, w przypadku gdy Klient naruszył
postanowienia niniejszego Regulaminu lub w inny, sprzeczny z prawem sposób korzysta ze swojego
konta.

§ 3. Uprawnienia Klienta Forum Designu.

1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, może zgodnie z ustawą z dnia
30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2017.683 z późn. zm.) odstąpić od umowy sprzedaży
zawieranej za pośrednictwem Sklepu Internetowego Forum Designu w terminie 14 dni od daty
otrzymania zamówionego produktu, bez podania przyczyny. W takim wypadku zobowiązany jest do
wysłania na adres Forum Designu (al. Focha 1, 30-111 Kraków) w tym terminie pisemnego oświadczenia
o odstąpieniu od umowy (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu;
oświadczenie złożone drogą elektroniczną nie wypełnia wymogu formy pisemnej). Do zachowania
powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, opisane w ust. 1, nie ma zastosowania
w przypadku zakupów w Sklepie Stacjonarnym (także w przypadku wcześniejszej rezerwacji za
pośrednictwem Sklepu Internetowego).
3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego
produktu w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy. Produkt musi być zwrócony w stanie
niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
4. W przypadku zwrotu produktu na skutek odstąpienia od umowy konieczne jest, aby zwracany produkt
był niezniszczony, czysty, z oryginalnym opakowaniem i etykietami i wszystkimi elementami, które
posiadał on w momencie sprzedaży.
5. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, Forum Designu zwróci Klientowi kwotę
odpowiadającą zapłaconej cenie zakupu najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia
o odstąpieniu, nie wcześniej jednak niż przed dokonaniem zwrotu towaru przez Klienta.
6. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2017.683 ze zm.) prawo
odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu
świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi
przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do
odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki
termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,
której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze
względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój
charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona
przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30
dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania
pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te,
których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne
do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje
konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało
otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu
rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami
rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres
świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie
świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do
odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa
odstąpienia od umowy.

7. Koszty przesyłki zwrotnej produktu na skutek odstąpienia od umowy przez Klienta ponosi Klient.
8. Po otrzymaniu przesyłki od Forum Designu Klient zobowiązany jest sprawdzić zawartość przesyłki
w obecności dostawcy w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie produktu w trakcie dostawy
lub produkt został dostarczony w stanie niekompletnym. W razie stwierdzenia naruszeń, uszkodzeń lub
braków Klient zobowiązany jest zażądać od dostawcy sporządzenia protokołu uszkodzenia/braku pod
rygorem uznania, iż wobec braku protokołu przesyłka dotarła w stanie nieuszkodzonym i kompletnym.
Powyższy rygor braku protokołu nie dotyczy konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.
9. W przypadku uszkodzeń lub braków powstałych podczas transportu zaleca się, aby Klient dołączył do
reklamacji protokół uszkodzenia/braku sporządzony w momencie odbioru produktu w obecności
dostawcy przesyłki i przez niego podpisany. Powyższy rygor braku protokołu nie dotyczy konsumenta
w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.
10. Forum Designu zobowiązane jest dostarczyć Klientowi rzecz bez wad, chyba że co innego wynika z opisu
produktu (towary ekspozycyjne, przecenione itp.). Reklamacji podlegają rzeczy posiadające wadę
fizyczną lub wadę prawną, o której Klient nie wiedział przed zawarciem transakcji.
11. Klient zobowiązany jest przekazać Forum Designu reklamację z zachowaniem przepisów prawa dla niego
przewidzianych na adres Forum Designu wraz z informacją zawierającą następujące dane: data
zgłoszenia, określenie Forum Designu i Kupującego, określenie produktu, który jest reklamowany oraz
opisanie niezgodności (wad), a także jakie Kupujący zgłasza roszczenie oraz udostępnić nabyty produkt
celem weryfikacji podstaw reklamacji.
12. Koszty przesyłki reklamacyjnej pokrywa Klient. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji,
koszty przesyłki oraz całkowita wartość reklamowanego produktu, zwracana jest przez Forum Designu
przelewem na konto wskazane przez Klienta.
13. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od dnia jej zgłoszenia.
14. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji produkt jest ponownie przesyłany do Klienta na jego
koszt. Nieodebranie takiej przesyłki przez Klienta będzie skutkowało zaniechaniem ponownego wysłania
produktu.
15. Klientowi przysługuje na zasadach przewidzianych w prawie również reklamacja dotycząca świadczenia
usług przez Forum Designu, związanych z posiadaniem przez Klienta konta na Portalu. Miejscem
zgłoszenia takiej reklamacji jest adres Sklepu Stacjonarnego (al. Focha 1, 30-111 Kraków), reklamacja

winna zawierać wskazanie jej daty, określenie Forum Designu i Klienta oraz opis nieprawidłowości
podlegających zgłoszeniu reklamacyjnemu.
II. Sklep on-line

§ 1. Informacje o produktach i składanie zamówień.

1. Sprzedaż produktów prezentowanych w Sklepie Internetowym następuje na podstawie zamówień
składanych za pośrednictwem strony internetowej sklepu, prowadzących do zawarcia umowy sprzedaży
na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza zawarcia umowy, lecz złożenie przez niego oferty kupna
określonego produktu, która zostaje przyjęta jedynie po uprzedniej pozytywnej weryfikacji,
w szczególności pod kątem prawidłowości złożonego zamówienia i dostępności zamówionego produktu.
3. Forum Designu do czasu weryfikacji i przyjęcia zamówienia nie gwarantuje dostępności produktów
prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego.
4. Forum Designu akceptuje przy zamówieniu następującej formy płatności: przelew na konto, płatności
internetowe, płatności kartą kredytową. Łączny koszt przesyłki zależny jest od wybranego sposobu
płatności i kosztów dostawy.
5. Ceny produktów znajdujących się na stronach Sklepu Internetowego są cenami brutto i zawierają
podatek VAT, są podane w walucie polskiej i są cenami aktualnymi. Podane ceny nie obejmują kosztów
przesyłki.
6. Forum Designu zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się na stronach Sklepu
Internetowego, wprowadzania nowych produktów lub wycofywania produktów dostępnych w Sklepie
Internetowym, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu Internetowego,
bądź wprowadzania w nich zmian, z zastrzeżeniem tytułu II § 1 ust. 7.
7. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia,
z zastrzeżeniem dostępności produktu.
8. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych
i prawnych, chyba, że informacja przy produkcie wskazuje odmiennie - w szczególności w przypadku
sprzedaży produktów będących antykami, towarami vintage, produktami poddanymi recyklingowi,
a także sprzedaży okazjonalnej, promocyjnej i wyprzedaży.
9. Mimo dokonywania wszelkich starań odnośnie dokładności opisów i zdjęć produktów, Forum Designu
zastrzega, iż mogą pojawiać się nieznaczne odstępstwa w wyglądzie prezentowanych produktów, co
może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy. Odstępstwa te nie stanowią jednak wady produktu.
§ 2. Potwierdzenie i weryfikacja zamówień - zawarcie umowy sprzedaży.

1. Po złożeniu zamówienia, Klient za pośrednictwem poczty elektronicznej listem wysłanym na adres
mailowy wskazany w formularzu rejestracyjnym w trakcie tworzenia Konta dostaje informację
o otrzymaniu zamówienia przez Sklep Internetowy i rozpoczęciu procedury weryfikacji jego
poprawności.
2. W ciągu dwóch dni roboczych, po dniu przekazania Klientowi potwierdzenia złożenia zamówienia,
przeprowadzana jest jego weryfikacja. Forum Designu zastrzega sobie prawo weryfikacji poprawności
i prawdziwości każdego zamówienia, poprzez kontakt mailowy lub telefoniczny z Klientem, na dane
wskazane kontaktowe wskazane przez Klienta. Kontakt telefoniczny będzie odbywał się wyłącznie w dni
robocze w godzinach od 11:00 – 19:00.
3. W przypadku niepoprawności zamówienia, jego braków, wątpliwości co do treści lub prawdziwości,
bądź niedostępności zamówionego produktu, Forum Designu jest uprawnione do nieprzyjęcia
zamówienia do realizacji.
4. Forum Designu poinformuje Klienta o przyjęciu, bądź nie, zamówienia do realizacji zgodnie z tytułem II
§ 2 ust. 3, w terminie określonym w tytule II § 2 ust. 2, za pośrednictwem poczty elektronicznej listem
wysłanym na adres mailowy wskazany w formularzu rejestracyjnym. Nieotrzymanie informacji
o nieprzyjęciu zamówienia do realizacji w terminie określonym w tytule II § 2 ust. 2 Regulaminu albo
otrzymanie w tym terminie informacji o jego przyjęciu, oznacza zawarcie przez Forum Designu i Klienta

umowy sprzedaży - nie dotyczy to przypadków, gdy informacja o nieprzyjęciu została wysłana na
nieprawidłowo podany przez Klienta adres mailowy.
5. Po zawarciu umowy sprzedaży Klient nie ma możliwości anulowania zamówienia (poza prawem do
odstąpienia od umowy opisanym powyżej w Regulaminie) ani dokonywania w nim jakichkolwiek zmian.
Umowę sprzedaży uznaje się za zawartą w języku polskim, w brzmieniu złożonego zamówienia i
niniejszego Regulaminu, z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Forum Designu. Miejscem zawarcia
umowy sprzedaży jest siedziba Forum Designu.
6. Forum Designu za zakupione produkty wystawia dowód sprzedaży, a na życzenie Klienta oraz
w przypadkach prawem wymaganych, fakturę VAT.
§ 3. Realizacja zamówienia.

1. Termin realizacji zamówienia wynosi do 30 dni roboczych. Z uwagi na okres oczekiwania na dostarczenie
niektórych produktów przez Współpracowników Forum Designu, w szczególności produktów
niestandardowych, wykonywanych na specjalne zamówienie Klienta, termin realizacji zamówienia
w zakresie tych produktów może być dłuższy - w takich wypadkach Forum Designu zobowiązuje się
poinformować Klienta o tym fakcie.
2. Sposób wysyłki oraz jej koszt określa Forum Designu. Szczegółowy cennik zawierający informacją
dotyczące kosztów przesyłki, zależnie od rozmiarów i wagi, dostępny jest na stronie
http://forumdesignu.pl/termin-i-koszty-dostawy.html. Realizacja zamówienia dokonywana jest w dni
robocze w godzinach od 11:00 do 19:00.
3. Realizacja zamówienia - w przypadku zamówienia płatnego przelewem i płatnego kartą kredytową -
rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Forum Designu. Maksymalny termin
oczekiwania na wpłatę to 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w tytule II § 2 ust. 4. Po
tym terminie zamówienie zostaje anulowane.
4. Realizacja zamówienia - w przypadku zamówienia płatnego za pośrednictwem płatności internetowej -
rozpoczyna się po otrzymaniu potwierdzenia od operatora systemu płatności lub wystawcy karty
kredytowej o dokonaniu płatności.
5. Numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić zapłata oraz dane do przelewu – w przypadku
zamówienia płatnego przelewem – podane zostaną za pośrednictwem poczty elektronicznej wraz
z listem wysłanym na adres mailowy wskazany w formularzu rejestracyjnym, informującym
o otrzymaniu zamówienia.
6. W przypadku wyboru formy płatności internetowej Klient jednocześnie oświadcza, iż zapoznał się
i akceptuje zasady oraz warunki dokonywania zapłaty, określone przez podmiot obsługujący płatność.
7. W przypadku wyboru formy płatności internetowej Klient zobowiązany jest dochować wszelkiej
staranności wymaganej przy tego typu transakcjach. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę
Forum Designu, powstałą z winy Klienta, polegającą na braku przekazania przez pośrednika kwoty
płatności.
8. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba produktów i realizacja
zamówień następuje według kolejności wpływu zamówień na te produkty, aż do wyczerpania się
zapasów objętych tą formą sprzedaży.

§ 4. Rezerwacja produktu

1. Forum Designu udostępnia swoim Klientom możliwość dokonania rezerwacji produktów
prezentowanych aktualnie na stronach Sklepu Internetowego, przy jednoczesnym uwzględnieniu ich
dostępności w Sklepie Stacjonarnym, o czym Klient informowany jest bezpośrednio przy opisie
produktu. Rezerwacja produktu za pośrednictwem Sklepu Internetowego nie stanowi zawarcia umowy
sprzedaży produktu objętego rezerwacją, natomiast Klientowi, w ramach złożonej rezerwacji,
przysługuje prawo zawarcia umowy sprzedaży bezpośrednio w Sklepie Stacjonarnym.
2. Rezerwacja produktu zapewnia Klientowi możliwość zapoznania się z jego właściwościami oraz jego
osobisty zakup bezpośrednio w Sklepie Stacjonarnym, przy gwarancji, że zarezerwowany produkt będzie
w danym momencie dostępny dla Klienta.
3. Dokonanie rezerwacji produktu za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Internetowego możliwe
jest przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, a sama czynność nie rodzi po stronie Klienta

obowiązku zakupu produktu objętego rezerwacją. W szczególności, Klientowi przysługuje w każdym
czasie możliwość rezygnacji z rezerwacji.
4. Aby dokonać rezerwacji produktu za pośrednictwem Sklepu Internetowego Forum Designu wymagane
jest wybranie produktu, a następnie potwierdzenie swojej rezerwacji, poprzez kliknięcie okna
„Rezerwuję”.
5. Informacja o łącznej wartości rezerwacji, która podawana jest w walucie polskiej, obowiązuje przez cały
okres ważności rezerwacji. Forum Designu nie obciąża Klienta żadnymi kosztami dostarczenia
zarezerwowanego produktu do Sklepu Stacjonarnego Forum Designu.
6. Po zakończonej procedurze rezerwacji, Klient otrzyma wiadomość z linkiem aktywującym rezerwację.
Rezerwacja winna zostać aktywowana przez Klienta w ciągu 24 godzin od otrzymania od Forum Designu
wiadomości zawierającej link. Forum Designu zastrzega, że w przypadku braku aktywacji rezerwacji
w tym terminie dostępność produktu w Sklepie Stacjonarnym nie będzie gwarantowana.
7. W razie prawidłowego dokonania oraz aktywowania rezerwacji Forum Designu zobowiązuje się
sprowadzić do Sklepu Stacjonarnego, poinformowania Klienta o dostępności i rezerwacji określonego
produktu na rzecz Klienta przez okres 5 dni roboczych (okres rezerwacji). W razie bezskutecznego
upływu okresu rezerwacji, rezerwacja zostaje automatycznie anulowana i Forum Designu zwolnione jest
z obowiązku zapewnienia produktu, a produkt przekazywany będzie do ogólnodostępnego asortymentu
Forum Designu.
8. W przypadku kiedy Klient zdecyduje się zakupić towar będący przedmiotem rezerwacji, zawarcie umowy
sprzedaży, w tym zapłata ceny oraz wydanie produktu nastąpi bezpośrednio w Sklepie Stacjonarnym.

IV. Polityka prywatności.

1. Dokonując rejestracji konta Klienta, Klient godzi się na dysponowanie przez Forum Designu danymi go
dotyczącymi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. W zakresie danych osobowych Klient
wyraża dobrowolnie zgodę na ich przetwarzanie przez Forum Designu wraz z rejestracją konta - zgoda
ta jest niezbędna dla rejestracji konta i dokonywania zakupów i/lub rezerwacji w Sklepie Internetowym.
2. Przetwarzanie informacji dotyczących Klientów, w tym mających charakter danych osobowych,
następuje zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000
z późn. zm.), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) oraz w zakresie
w jakim Forum Designu świadczy usługi na rzecz Klienta, ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 z późn. zm.).
3. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez Forum Designu przez okres nie dłuższy niż jest to
konieczne, z uwagi na zakres zgody udzielonej przez Klienta na mocy niniejszego Regulaminu oraz celu
przetwarzania, a następnie zostaną usunięte z systemu.
4. Forum Designu jest administratorem danych osobowych Klienta, dba o bezpieczeństwo udostępnionych
mu danych i podejmuje kroki uniemożliwiające dostęp do tych danych osobom nieupoważnionym.
5. Forum Designu zapewnia Klientowi realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 10 maja 2018
roku o ochronie danych osobowych, RODO, w szczególności prawo wglądu do własnych danych i ich
poprawiania, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu
dotyczącego przetwarzania do organu nadzoru, w przypadkach określonych w przepisach prawa.
6. Zakres zgody, o której mowa w ust. 1 obejmuje zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych
osobowych przez Forum Designu, przekazanych przy zamówieniu lub rejestracji konta dla celów
należytego wykonania umowy sprzedaży przez Forum Designu w ramach posiadanego przez Klienta
konta.
7. Niezależnie od powyższego, Klient może udzielić Forum Designu zgody na otrzymywanie przy
wykorzystaniu danych przekazanych przy rejestracji lub uzupełnieniu swojego konta na Portalu,
wiadomości od Forum Designu, w tym o charakterze reklamowym, marketingowym i promocjach (opcja
newsletter) oraz zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną ankiet dotyczących opinii o dokonanej
transakcji i zamówionych produktach w Sklepie Internetowym, od serwisów zajmujących się
m.in. porównywaniem poziomu cen oraz badaniem stopnia zadowolenia klientów sklepów
internetowych.

8. W przypadku, gdy Klient wybrał formę płatności internetowej, zgoda, o której mowa w ust. 1, obejmuje
również zgodę na przetwarzanie jego danych przez podmiot obsługujący płatność, którymi obecnie są
Firma PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu oraz Dotpay
Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72, zarejestrowanej w Krajowym
Rejestrze Sądowym pod numerem 0000700791.
9. W każdym przypadku Forum Designu jest uprawnione, a Klient wyraża na to zgodę, do przekazywania
podmiotom trzecim danych osobowych Klienta w zakresie koniecznym do wykonania umowy sprzedaży,
w tym DHL Express (Poland) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-158 Kraków, ul. Wirażowa 37,
zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000047237 lub innemu wybranemu
przez siebie dostawcy.

V. Dane zbierane automatycznie (cookies).

1. Podczas korzystania przez Klienta ze strony internetowej Forum Designu automatycznie zbierane są
dane dotyczące Klienta. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ
systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies („ciasteczka”) oraz system Google
Analytics.
2. Pliki cookies, o których mowa w tytule V ust. 1 zd. 2, to pliki wysyłane do komputera lub innego
urządzenia Klienta podczas przeglądania strony internetowej Forum Designu.
3. Pliki cookies zapamiętują preferencje Klienta, co umożliwia m.in.:
a) podnoszenie jakości usług,
b) poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych produktów,
c) tworzenie statystyk oglądalności,
d) śledzenie preferencji użytkownika.
4. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym
w urządzeniu Klienta.
5. Klient może nie wyrazić zgody na wykorzystywanie plików cookies (blokowanie plików cookies), co
w przyszłości uniemożliwi przechowywanie plików cookies w urządzeniu Klienta.
6. Klient, który nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików cookies (zastosuje blokadę plików cookies),
powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron WWW. Proces
blokowania plików cookies różni się w zależności od używanej przez Klienta przeglądarki.
7. Klient, który chce usunąć dotychczasowe pliki cookies, powinien wybrać odpowiednie ustawienia
w używanej przez siebie przeglądarce stron WWW lub usunąć pliki cookies ręcznie. Proces usuwania
plików cookies różni się w zależności od używanej przez Klienta przeglądarki.
8. Forum Designu uprzedza, że zablokowanie lub usunięcie plików cookies może spowodować utrudnienia
w korzystaniu ze Sklepu Internetowego, a w niektórych przypadkach uniemożliwić korzystanie
z niektórych jego opcji.

VI. Postanowienia końcowe.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustaw podanych w treści Regulaminu.
2. Forum Designu zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu, o czym powiadomi
Klienta przy pierwszym logowaniu na konto Klienta z prawem do jego akceptacji, bądź rezygnacji
z korzystania z konta Klienta i dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym. Regulamin w zmienionym
brzmieniu obowiązuje Klienta od chwili jego akceptacji. W przypadku sprzedaży produktu, które
rozpoczęta została przez Forum Designu przed datą zmiany Regulaminu, obowiązuje Regulamin
w dotychczasowej treści.
3. Wszelkie spory powstałe w ramach umowy sprzedaży lub korzystania z konta Klienta, w przypadku gdy
Klient nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego poddane będą pod
rozstrzygnięcie przed Sąd właściwy ze względu na siedzibę Forum Designu.
4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej Forum Designu,
a obowiązuje Klienta z chwilą jego akceptacji.

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO FORUM DESIGNU

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO FORUM DESIGNU
(formularz ten należy wypełnić i odesłać jedynie w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

FORUM DESIGNU
Dina de Białynia Woycikiewicz
ul. Focha 1,
30 - 111 Kraków
(budynek hotelu CRACOVIA)

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży
następujących rzeczy1
:

1) ____________________________________________________________;
2) ____________________________________________________________;
3) ____________________________________________________________;
4) ____________________________________________________________;

Data dostarczenia towaru2

: ____________________;

Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ________________________________________;

Adres konsumenta(-ów): ________________________________________;

Numer rachunku bankowego na który nastąpić ma zwrot należności z tytułu odstąpienia od umowy sprzedaży:

______________________________________________;

Podpis konsumenta(-ów) ______________________________________________;

Pouczenia:
(*) Niepotrzebne skreślić,
1 Wpisać nabyte towary co do, których odstępuje się od umowy,
2 W przypadku oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży należy podać datę odbioru towaru

pobierz regulamin pdf


zamknij Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).