Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Forum Designu

Prywatność i bezpieczeństwo danych Klientów Forum Designu oraz Forum Mody jest jednym
z naszych priorytetów. Jest dla nas istotne, by Klienci mieli poczucie, że mogą na nas polegać,
wiedząc, iż zachowujemy najwyższą staranność swoich działań, gwarantując by dane i
informacje były przetwarzane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem, dla których zostały
udzielone oraz chronione przed nadużyciami. Zapewnienie kompleksowego bezpieczeństwa
oraz szeroko rozumiana ochrona danych to dla nas więcej niż tylko obowiązek przestrzegania
wymogów prawa – to także wyraźne świadectwo jakości naszych usług kierowanych do
klientów i pracowników.

I. Postanowienia ogólne.
1. Administratorem danych jest Dina de Białynia Woycikiewicz, prowadząca działalność
gospodarczą pod firmą DINA DE BIAŁYNIA WOYCIKIEWICZ, zarejestrowaną pod
adresem – ul. Widłakowa 8, 30-377 w Krakowie (kod pocztowy 30-377) o numerze NIP:
6762270965, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej dla dzielnicy Podgórze
Kraków (dalej: Administrator), w ramach której prowadzony jest - sklep internetowy
Forum Designu oraz Forum Mody.
2. Niniejszy Polityka Prywatności określa zasady i standardy obowiązujące w sklepie
internetowym, w zakresie w jakim dla prawidłowego wykonania umów i świadczenia
usług serwisowych, niezbędne będzie przetwarzanie danych oraz informacji
powierzonych przez Klientów Forum Designu i Forum Mody.
3. W zakresie w jakim zasady przetwarzania danych osobowych Klientów Forum Designu
oraz Forum Mody nie zostały uregulowane w niniejszej Polityce Prywatności,
odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu sklepu internetowego
Forum Designu.

II. Przetwarzanie danych.
1. Dokonując rejestracji w platformie http://forumdesignu.pl bądź zapisując się do usługi
„newsletter”, Klient godzi się na dysponowanie przez Administratora przekazanymi na
zasadach określonych w niniejszym dokumencie. W zakresie danych osobowych Klient
wyraża dobrowolnie zgodę na ich przetwarzanie przez Administratora - zgoda ta jest
niezbędna dla rejestracji konta, dokonywania zakupów w sklepie internetowym i/lub
otrzymywania od Administratora newsletterów.
2. Przetwarzanie danych osobowych Klientów następuje zgodnie z ustawą z dnia 10 maja
2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 z późn. zm.) oraz
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE, a także w zakresie w jakim Administrator świadczy usługi na
rzecz Klienta, zgodnie ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz.U.2002.1204. z późn. zm.).

3. W zakresie w jakim wynika to z wiążącej nas umowy (umowa o świadczeniu usług
internetowych i/lub umowa sprzedaży), dane osobowe są przez Administatora
przetwarzane wyłącznie w celu jej wykonania, zgodnie z artykułem 6 ust. 1 lit. b) RODO,
a w szerszym zakresie jedynie na podstawie zgody. Jeśli Klient wyraził zgodę na
przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania drogą elektroniczną wiadomości,
w tym o charakterze reklamowym, marketingowym i promocjach (opcja newsletter),
Jego dane przetwarzane są również w tym celu, na podstawie artykule 6 ust. 1 lit. a)
RODO.
4. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zawsze jedynie na czas
niezbędny do realizacji celu, dla którego je zgromadziliśmy (wykonanie usługi lub
dokonanie sprzedaży, co obejmuje również rozliczenie, zaksięgowanie,
ewidencjonowanie zgodnie z przepisami prawa, postępowanie reklamacyjne i
gwarancyjne). W razie, gdy przetwarzanie danych opiera się na zgodzie, a cel jest stale
realizowany (np. newsletter), przetwarzanie trwa do czasu cofnięcia zgody – chyba, że
dalsze przetwarzanie danych wynika z powszechnie obowiązujących przepisów.
5. W sprawach danych osobowych można kontaktować się z Administratorem na adres
mailowy: biuro@forumdesignu.pl.
6. Administrator dba o bezpieczeństwo udostępnionych mu danych Klienta i podejmuje
kroki uniemożliwiające dostęp do tych danych osobom nieupoważnionym.
7. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora oraz podmioty, z którymi
współpracuje (odbiorcy), czyli współpracowników będących producentami lub
dystrybutorami przedmiotów wchodzących w skład oferty Forum Designu i/lub Forum
Mody oraz podmioty z nim powiązane w zakresie usług transportowych, usług
internetowych, obsługi płatności, usług księgowych i prawnych.
8. Dane Klienta nie będą przekazywane w ramach zbiorów danych jakimkolwiek innym
podmiotom gromadzącym bazy danych, o ile taka czynność nie została objęta umową
między Administratorem a Klientem.
III. Dane zbierane automatycznie (cookies).
1. Korzystanie ze strony internetowej http://forumdesignu.pl powoduje automatycznie
zbieranie danych dotyczących osób odwiedzających naszą stronę, takie jak: adres IP,
nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.
2. Dane te mogą być zbierane przez systemy Administratora, Google Analytics oraz
wykorzystywane przez pliki cookies („ciasteczka”).
3. Służą one do podnoszenie jakości usług, poprawianie wyników wyszukiwania i
trafności wyświetlanych towarów, tworzenie statystyk oglądalności, śledzenie
preferencji Klienta.
4. Ich przetwarzanie polega również na profilowaniu naszych Klientów.
5. Dane te przetwarzane są wyłącznie przez Administratora i przez naszych zaufanych
partnerów.
6. Przetwarzanie danych w powyższy sposób opiera się na udzielonej przez naszych
Klientów uprzedniej zgodzie, o której mowa w artykule 6 ust. 1 lit. a) RODO. Ich
przetwarzanie odbywa się do czasu cofnięcia przez Klienta zgody.
7. Pliki cookies, o których mowa w ust. 1, to pliki wysyłane do komputera lub innego
urządzenia Klienta podczas przeglądania strony internetowej http://forumdesignu.pl.
8. Pliki cookies zapamiętują preferencje Klienta, co umożliwia m.in.:

a) podnoszenie jakości usług,
b) poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych towarów,
c) tworzenie statystyk oglądalności,
d) śledzenie preferencji Klientów.
9. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu
zainstalowanym w urządzeniu Klienta.
10. Klient może nie wyrazić zgody na wykorzystywanie plików cookies (blokowanie plików
cookies), co w przyszłości uniemożliwi przechowywanie plików cookies w urządzeniu
Klienta.
11. Klient, który nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików cookies (zastosuje blokadę
plików cookies) powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie
przeglądarce stron WWW. Proces blokady plików cookies różni się w zależności od
używanej przez Klienta przeglądarki.
12. Klient, który chce usunąć dotychczasowe pliki cookies powinien wybrać odpowiednie
ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron WWW lub usunąć pliki cookies
ręcznie. Proces usuwania plików cookies różni się w zależności od używanej przez
Klienta przeglądarki.
13. Uprzedzamy, że zablokowanie lub usunięcie plików cookies może spowodować
utrudnienia w korzystaniu ze strony http://forumdesignu.pl, a w niektórych
przypadkach uniemożliwić korzystanie z niektórych jego opcji.
IV. Prawa osób, których dane dotyczą.
1. Administrator zapewnia realizację uprawnień swoich Klientów w zakresie danych
osobowych, które ich dotyczą.
2. W stosunku do swoich danych - Klient ma prawo do:
a) żądania dostępu do swoich danych osobowych (dla osób, które założyły swoje
konto na naszym portalu zapewniamy dostęp do większości danych z panelu
użytkownika),
b) sprostowania swoich danych osobowych,
c) żądania usunięcia swoich danych osobowych,
d) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
3. Klient ma również prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, a także skargę do
organu nadzoru.
4. Jeśli Klient chce, by Jego dane zgromadzone przez Administratora zostały przeniesione
do innego podmiotu, ma prawo tego zażądać przesyłając wiadomość na adres:
biuro@forumdesignu.pl.
5. W razie, gdy przetwarzanie danych osobowych opiera się na zgodzie osoby, której dane
dotyczą, zgodę tę osoba ta może cofnąć w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
V. Postanowienia końcowe.
Niniejsza Polityka prywatności jest częścią Regulaminu sklepu internetowego Forum Designu
oraz Forum Mody dostępnego na stronie http://forumdesignu.pl.

Pobierz Politykę Prywatności PDF


zamknij Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).