Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Forum Designu

I. Wstęp

§ 1. Postanowienia ogólne.

 1. Właścicielem sklepu internetowego jest Dina de Białynia Woycikiewicz, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą DINA DE BIAŁYNIA WOYCIKIEWICZ, zarejestrowaną pod adresem – ul. Widłakowa 8 30-377 w Krakowie (kod pocztowy 30-377) o numerze NIP – 6762270965, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej dla dzielnicy Podgórze Kraków (dalej Forum Designu). Adresem właściwym do korespondencji jest: Dina de Białynia Woycikiewicz, ul. Focha 1 30-111 Kraków (dawny hotel Cracovia) – z dopiskiem „FORUM DESIGNU”.

 2. Użyte w treści niniejszego Regulaminu określenia ,,Forum Designu” ,,Forum Designu.pl” każdorazowo odnoszą się do Właściciela sklepu.

 3. Niniejszy Regulamin sklepu internetowego Forum Designu (dalej: Regulamin) określa zasady rejestracji i posiadania konta Klienta na portalu działającym na stronie internetowej Forum Designu pod adresem www.forumdesignu.pl (dalej Portal) oraz zasady korzystania z usług dostępnych za pośrednictwem Portalu, w tym kupowania produktów dostępnych w sklepie internetowym Forum Designu (dalej Sklep Internetowy) oraz rezerwacji za jego pośrednictwem produktów w celu ich nabycia w sklepie stacjonarnym  mieszczącym się w Krakowie przy ul. Focha 1 30-111 Kraków (dawny hotel Cracovia)  (dalej Sklep Stacjonarny).

 4. Prezentowane na stronie internetowej Forum Designu produkty i treści nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

 5. Rejestracja konta Klienta na Portalu wymaga akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.

 6. Minimalne wymagania techniczne do skorzystania z Portalu:

- sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu,

- przeglądarka internetowa: Safari, Internet Explorer, Google Chrome,

- konieczne oprogramowanie: Adobe Reader,

- rozdzielczość: 800x600.

Powyższe minimalne wymagania techniczne odnoszą się do najnowszych wersji przeglądarek internetowych oraz oprogramowania. Z uwagi na stałe udoskonalanie serwisu, Sklep Internetowy może nie działać prawidłowo na starszych wersjach przeglądarek.

 1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Portalu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Niniejszy Regulamin Klient otrzymuje również w pliku PDF wraz z mailem zawierającym link weryfikacyjny, otrzymywany przy rejestracji konta Klienta Forum Designu.

 2. Konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego to osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

§ 2. Rejestracja konta Klienta Forum Designu.

 1. Zamówienia lub rezerwacje produktów można składać wyłącznie poprzez własne konto Klienta założone na stronie internetowej Forum Designu, po uprzedniej rejestracji oraz uzupełnieniu danych Klienta na koncie niezbędnych do złożenia i realizacji zamówienia (oznaczonych jako dane obowiązkowe).

 2. Założenie konta Klienta następuje poprzez rejestrację, która wymaga wypełnienia w języku polskim formularza rejestracyjnego dostępnego na Portalu oraz potwierdzenie swojego wniosku o rejestrację poprzez kliknięcie linku weryfikacyjnego, otrzymanego za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany w formularzu adres mailowy. Rejestracji można dokonać uprzednio lub też w momencie pierwszego zakupu lub pierwszej rezerwacji produktu.

 3. Rejestracja konta Klienta daje możliwość dokonywania zakupów i rezerwacji produktu, wielokrotnie za pośrednictwem konta, wglądu we wszystkie złożone zamówienia, również archiwalne, udziału w aktualnych programach partnerskich i lojalnościowych oraz korzystania z promocji dla Klientów, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie.

 4. Klient wypełniając formularz rejestracji swojego konta zobowiązany jest do podania prawdziwych danych. Forum Designu nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez osoby trzecie na skutek działań Klientów sklepu internetowego, w szczególności podania nieprawdziwych danych lub dokonania zakupów na rachunek osób trzecich.

 5. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia prawidłowości podawanych przez niego danych przed ich przekazaniem Forum Designu, w szczególności w zakresie wskazanego adresu wysyłki i danych potrzebnych do zaksięgowania zakupu lub usług serwisowych.

 6. Forum Designu jest uprawnione do usunięcia konta Klienta, w przypadku gdy Klient naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu lub w inny, sprzeczny z prawem sposób korzysta ze swojego konta. 

§ 3. Uprawnienia Klienta Forum Designu.

 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, może zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2017.683 z późn. zm.) odstąpić od umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu Internetowego Forum Designu w terminie 14 dni od daty otrzymania zamówionego produktu, bez podania przyczyny. W takim wypadku zobowiązany jest do wysłania na adres Forum Designu (Focha 1 30-111 Kraków (dawny hotel Cracovia)  w tym terminie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu; oświadczenie złożone drogą elektroniczną nie wypełnia wymogu formy pisemnej). Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 2. Prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, opisane w ust. 1, nie ma zastosowania w przypadku  zakupów w Sklepie Stacjonarnym (także w przypadku wcześniejszej rezerwacji za pośrednictwem Sklepu Internetowego).

 3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego produktu w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy. Produkt musi być zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

 4. W przypadku zwrotu produktu na skutek odstąpienia od umowy konieczne jest, aby zwracany produkt był niezniszczony, czysty, z oryginalnym opakowaniem i etykietami i wszystkimi elementami, które posiadał on w momencie sprzedaży.

 5. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, Forum Designu zwróci Klientowi kwotę odpowiadającą zapłaconej cenie zakupu najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, nie wcześniej jednak niż przed dokonaniem zwrotu towaru przez Klienta.

 6. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014.827) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach umów:

  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;

  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 7. Koszty przesyłki zwrotnej produktu na skutek odstąpienia od umowy przez Klienta ponosi Klient.

 8. Po otrzymaniu przesyłki od Forum Designu Klient zobowiązany jest sprawdzić zawartość przesyłki w obecności dostawcy w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie produktu w trakcie dostawy lub produkt został dostarczony w stanie niekompletnym. W razie stwierdzenia naruszeń, uszkodzeń lub braków Klient zobowiązany jest zażądać od dostawcy sporządzenia protokołu uszkodzenia/braku pod rygorem uznania, iż wobec braku protokołu przesyłka dotarła w stanie nieuszkodzonym i kompletnym. Powyższy rygor braku protokołu nie dotyczy konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.

 9. W przypadku uszkodzeń lub braków powstałych podczas transportu zaleca się, aby Klient dołączył do reklamacji protokół uszkodzenia/braku sporządzony w momencie odbioru produktu w obecności dostawcy przesyłki i przez niego podpisany. Powyższy rygor braku protokołu nie dotyczy konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.

 10. Forum Designu zobowiązane jest dostarczyć Klientowi (Konsumentowi) rzecz bez wad, chyba że co innego wynika z opisu produktu (towary ekspozycyjne, przecenione itp.). Reklamacji podlegają rzeczy posiadające wadę fizyczną lub wadę prawną.

 11. Klient zobowiązany jest przekazać Forum Designu reklamację z zachowaniem przepisów prawa dla niego przewidzianych na adres Forum Designu wraz z informacją zawierającą następujące dane: data zgłoszenia, określenie Forum Designu i Kupującego, określenie produktu, który jest reklamowany oraz opisanie niezgodności (wad), a także jakie Kupujący zgłasza roszczenie oraz udostępnić nabyty produkt celem weryfikacji podstaw reklamacji.

 12. Koszty przesyłki reklamacyjnej pokrywa Klient. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, koszty przesyłki oraz całkowita wartość reklamowanego produktu, zwracana jest przez Forum Designu przelewem na konto wskazane przez Klienta.

 13. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej zgłoszenia.

 14. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji produkt jest ponownie przesyłany do Klienta na jego koszt. Nieodebranie takiej przesyłki przez Klienta będzie skutkowało zaniechaniem ponownego wysłania produktu.

 15. Klientowi przysługuje na zasadach przewidzianych w prawie również reklamacja dotycząca świadczenia usług przez Forum Designu, związanych z posiadaniem przez Klienta konta na Portalu. Miejscem zgłoszenia takiej reklamacji jest adres Sklepu Stacjonarnego, reklamacja winna zawierać wskazanie jej daty, określenie Forum Designu i Klienta oraz opis nieprawidłowości podlegających zgłoszeniu reklamacyjnemu.  

II. Sklep on-line

§ 1. Informacje o produktach i składanie zamówień.

 1. Sprzedaż produktów prezentowanych w Sklepie Internetowym następuje na podstawie zamówień składanych za pośrednictwem strony internetowej sklepu, prowadzących do zawarcia umowy sprzedaży na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

 2. Złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza zawarcia umowy, lecz złożenie przez niego oferty kupna określonego produktu, która zostaje przyjęta jedynie po uprzedniej pozytywnej weryfikacji, w szczególności pod kątem prawidłowości złożonego zamówienia i dostępności zamówionego produktu.

 3. Forum Designu do czasu weryfikacji i przyjęcia zamówienia nie gwarantuje dostępności produktów prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego.

 4. Forum Designu akceptuje przy zamówieniu następującej formy płatności: przelew na konto, płatności internetowe, płatności kartą kredytową. Łączny koszt przesyłki zależny jest od wybranego sposobu płatności i kosztów dostawy.

 5. Ceny produktów znajdujących się na stronach Sklepu Internetowego są cenami brutto i zawierają podatek VAT, są podane w walucie polskiej i są cenami aktualnymi. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.

 6. Forum Designu zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się na stronach Sklepu Internetowego, wprowadzania nowych produktów lub wycofywania produktów dostępnych w Sklepie Internetowym, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian, z zastrzeżeniem tytułu II § 1 ust. 7

 7. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia, z zastrzeżeniem dostępności produktu.

 8. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, chyba, że informacja przy produkcie wskazuje odmiennie - w szczególności w przypadku sprzedaży produktów antyków, towarów vintage, produktów poddanych recyklingowi, a także sprzedaży okazjonalnej, promocyjnej i wyprzedaży.

 9. Mimo dokonywania wszelkich starań odnośnie dokładności opisów i zdjęć produktów, Forum Designu zastrzega, iż mogą pojawiać się nieznaczne odstępstwa w wyglądzie prezentowanych produktów, co może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy. Odstępstwa te nie stanowią jednak wady produktu.

§ 2. Potwierdzenie i weryfikacja zamówień - zawarcie umowy sprzedaży.

 1. Po złożeniu zamówienia, Klient za pośrednictwem poczty elektronicznej listem wysłanym na adres mailowy wskazany w formularzu rejestracyjnym w trakcie tworzenia Konta dostaje informację o otrzymaniu zamówienia przez Sklep Internetowy i rozpoczęciu procedury weryfikacji jego poprawności.

 2. W ciągu dwóch dni roboczych, po dniu przekazania Klientowi potwierdzenia złożenia zamówienia, przeprowadzana jest jego weryfikacja. Forum Designu zastrzega sobie prawo weryfikacji poprawności i prawdziwości każdego zamówienia, poprzez kontakt mailowy lub telefoniczny z Klientem,  na dane wskazane kontaktowe wskazane przez Klienta. Kontakt telefoniczny będzie odbywał się wyłącznie w dni robocze w godzinach od 11:00 – 19:00.

 3. W przypadku niepoprawności zamówienia, jego braków, wątpliwości co do treści lub prawdziwości, bądź niedostępności zamówionego produktu Forum Designu jest uprawnione do nieprzyjęcia zamówienia do realizacji.

 4. Forum Designu poinformuje Klienta o przyjęciu, bądź nie, zamówienia do realizacji zgodnie z tytułem II § 2 ust. 3, w terminie określonym w tytule II § 2 ust. 2 za pośrednictwem poczty elektronicznej listem wysłanym na adres mailowy wskazany w formularzu rejestracyjnym. Nieotrzymanie informacji o nieprzyjęciu zamówienia do realizacji w terminie określonym w tytule II § 2 ust. 2 Regulaminu albo otrzymanie w tym terminie informacji o jego przyjęciu, oznacza zawarcie przez Forum Designu i Klienta umowy sprzedaży - nie dotyczy to przypadków, gdy informacja o nieprzyjęciu została wysłana na nieprawidłowo podany przez Klienta adres mailowy.

 5. Po zawarciu umowy sprzedaży Klient nie ma możliwości anulowania zamówienia (poza prawem do odstąpienia od umowy opisanym powyżej w Regulaminie) ani dokonywania w nim jakichkolwiek zmian. Umowę sprzedaży uznaje się za zawartą w języku polskim, w brzmieniu złożonego zamówienia i niniejszego Regulaminu, z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Forum Designu. Miejscem zawarcia umowy sprzedaży jest siedziba Forum Designu.

 6. Forum Designu za zakupione produkty wystawia dowód sprzedaży, a na życzenie Klienta oraz w przypadkach prawem wymaganych, fakturę VAT. 

§ 3. Realizacja zamówienia.

 1. Termin realizacji zamówienia wynosi do 30 dni roboczych. Z uwagi na okres oczekiwania na dostarczenie niektórych produktów przez Współpracowników Forum Designu, w szczególności produktów niestandardowych, wykonywanych na specjalne zamówienie Klienta, termin realizacji zamówienia w zakresie tych produktów może być dłuższy - w takich wypadkach Forum Designu zobowiązuje się poinformować Klienta o tym fakcie.

 2. Sposób wysyłki oraz jej koszt określa Forum Designu. Szczegółowy cennik zawierający informacją dotyczące kosztów przesyłki, zależnie od rozmiarów i wagi, dostępny jest na stronie http://forumdesignu.pl/termin-i-koszty-dostawy.html. Realizacja zamówienia dokonywana jest w dni robocze w godzinach od 11:00 do 19:00.

 3. Realizacja zamówienia - w przypadku zamówienia płatnego przelewem i płatnego kartą kredytową - rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Forum Designu. Maksymalny termin oczekiwania na wpłatę to 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w tytule II § 2 ust. 4. Po tym terminie zamówienie zostaje anulowane.

 4. Realizacja zamówienia - w przypadku zamówienia płatnego za pośrednictwem płatności  internetowej - rozpoczyna się po otrzymaniu potwierdzenia od operatora systemu płatności lub wystawcy karty kredytowej o dokonaniu płatności.

 5. Numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić zapłata oraz dane do przelewu  – w przypadku zamówienia płatnego przelewem – podane zostaną za pośrednictwem poczty elektronicznej wraz z listem wysłanym na adres mailowy wskazany w formularzu rejestracyjnym, informującym o otrzymaniu zamówienia.

 6. W przypadku wyboru formy płatności internetowej Klient jednocześnie oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje zasady oraz warunki dokonywania zapłaty, określone przez podmiot obsługujący płatność.

 7. W przypadku wyboru formy płatności internetowej Klient zobowiązany jest dochować wszelkiej staranności wymaganej przy tego typu transakcjach. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę Forum Designu, powstałą z winy Klienta, polegającą na braku przekazania przez pośrednika kwoty płatności.

 8. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba produktów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływu zamówień na te produkty, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży. 

§ 4. Rezerwacja produktu

 1. Forum Designu udostępnia swoim Klientom możliwość dokonania rezerwacji produktów prezentowanych aktualnie na stronach Sklepu Internetowego, przy jednoczesnym uwzględnieniu ich dostępności w danym Sklepie Stacjonarnym, o czym Klient informowany jest bezpośrednio przy opisie produktu. Rezerwacja produktu za pośrednictwem Sklepu Internetowego nie stanowi zawarcia umowy sprzedaży produktu objętego rezerwacją, natomiast Klientowi, w ramach złożonej rezerwacji, przysługuje prawo zawarcia umowy sprzedaży bezpośrednio w Sklepie Stacjonarnym.

 2. Rezerwacja produktu zapewnia Klientowi możliwość zapoznania się z jego właściwościami oraz jego osobisty zakup bezpośrednio w Sklepie Stacjonarnym, przy gwarancji, że zarezerwowany produkt będzie w danym momencie dostępny dla Klienta.

 3. Dokonanie rezerwacji produktu za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Internetowego możliwe jest przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, a sama czynność nie rodzi po stronie Klienta obowiązku zakupu produktu objętego rezerwacją. W szczególności, Klientowi przysługuje w każdym czasie możliwość rezygnacji z rezerwacji.

 4. Aby dokonać rezerwacji produktu za pośrednictwem Sklepu Internetowego Forum Designu wymagane jest wybranie produktu, a następnie potwierdzenie swojej rezerwacji, poprzez kliknięcie okna „Rezerwuję”.

 5. Informacja o łącznej wartości rezerwacji, która podawana jest w walucie polskiej, obowiązuje przez cały okres ważności rezerwacji. Forum Designu nie obciąża Klienta żadnymi kosztami dostarczenia zarezerwowanego produktu do Sklepu Stacjonarnego Forum Designu.

 6. Po zakończonej procedurze rezerwacji, Klient otrzyma wiadomość z linkiem aktywującym rezerwację. Rezerwacja winna zostać aktywowana przez Klienta w ciągu 24 godzin od otrzymania od Forum Designu wiadomości zawierającej link. Forum Designu zastrzega, że w przypadku braku aktywacji rezerwacji w tym terminie dostępność produktu w Sklepie Stacjonarnym nie będzie gwarantowana.

 7. W razie prawidłowego dokonania oraz aktywowania rezerwacji Forum Designu zobowiązuje się sprowadzić do Sklepu Stacjonarnego i rezerwacji określonego produktu na rzecz Klienta przez okres 5 dni roboczych (okres rezerwacji). W razie bezskutecznego upływu okresu rezerwacji, rezerwacja zostaje automatycznie anulowana i Forum Designu zwolnione jest z obowiązku zapewnienia produktu, a produkt przekazywany będzie do ogólnodostępnego asortymentu Forum Designu.

 8. W przypadku kiedy Klient zdecyduje się zakupić towar będący przedmiotem rezerwacji, zawarcie umowy sprzedaży, w tym zapłata ceny oraz wydanie produktu nastąpi bezpośrednio w Sklepie Stacjonarnym. 

IV. Polityka prywatności.

 1. Dokonując rejestracji konta Klienta, Klient godzi się na dysponowanie przez Forum Designu danymi go dotyczącymi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. W zakresie danych osobowych Klient wyraża dobrowolnie zgodę na ich przetwarzanie przez Forum Designu wraz z rejestracją konta - zgoda ta jest niezbędna dla rejestracji konta i dokonywania zakupów i/lub rezerwacji w Sklepie Internetowym.

 2. Przetwarzanie informacji dotyczących Klientów, w tym mających charakter danych osobowych, następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 z późn. zm.) oraz w zakresie w jakim Forum Designu świadczy usługi na rzecz Klienta, ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 z późn. zm.).

 3. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez Forum Designu przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne, z uwagi na zakres zgody udzielonej przez Klienta na mocy niniejszego Regulaminu, a następnie zostaną usunięte z systemu.

 4. Forum Designu jest administratorem danych osobowych Klienta, dba o bezpieczeństwo udostępnionych mu danych i podejmuje kroki uniemożliwiające dostęp do tych danych osobom nieupoważnionym.

 5. Forum Designu zapewnia Klientowi realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 z późn. zm.), w szczególności prawo wglądu do własnych danych i ich poprawiania, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

 6. Zakres zgody, o której mowa w ust. 1 obejmuje zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Forum Designu, przekazanych przy zamówieniu lub rejestracji konta dla celów należytego wykonania umowy sprzedaży przez Forum Designu w ramach posiadanego przez Klienta konta.

 7. Niezależnie od powyższego, Klient może udzielić Forum Designu zgody na otrzymywanie przy wykorzystaniu danych przekazanych przy rejestracji lub uzupełnieniu swojego konta na Portalu, wiadomości od Forum Designu, w tym o charakterze reklamowym, marketingowym i promocjach (opcja newsletter) oraz zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną ankiet dotyczących opinii o dokonanej transakcji i zamówionych produktach w Sklepie Internetowym, od serwisów zajmujących się m.in. porównywaniem poziomu cen oraz badaniem stopnia zadowolenia klientów sklepów internetowych.

 8. W przypadku, gdy Klient wybrał formę płatności internetowej, zgoda, o której mowa w ust. 1, obejmuje również zgodę na przetwarzanie jego danych przez podmiot obsługujący płatność, którymi obecnie są ___________________.

 9. W każdym przypadku Forum Designu jest uprawnione, a Klient wyraża na to zgodę, do przekazywania podmiotom trzecim danych osobowych Klienta w zakresie koniecznym do wykonania umowy sprzedaży, w tym DPD Polska sp. z o.o. w Warszawie lub innemu wybranemu przez siebie dostawcy. 

V. Dane zbierane automatycznie (cookies).

 1. Podczas korzystania przez Klienta ze strony internetowej Forum Designu automatycznie zbierane są dane dotyczące Klienta. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies („ciasteczka”) oraz  system Google Analytics.

 2. Pliki cookies, o których mowa w tytule V ust. 1 zd. 2, to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia Klienta podczas przeglądania strony internetowej Forum Designu. 

 3. Pliki cookies zapamiętują preferencje Klienta, co umożliwia m.in.:

a) podnoszenie jakości usług,

b) poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych produktów,

c) tworzenie statystyk oglądalności,

d) śledzenie preferencji użytkownika.

 1. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w urządzeniu Klienta.

 2. Klient może nie wyrazić zgody na wykorzystywanie plików cookies (blokowanie plików cookies), co w przyszłości uniemożliwi przechowywanie plików cookies w urządzeniu Klienta.

 3. Klient, który nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików cookies (zastosuje blokadę plików cookies), powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron WWW. Proces blokowania plików cookies różni się w zależności od używanej przez Klienta przeglądarki.

 4. Klient, który chce usunąć dotychczasowe pliki cookies, powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron WWW lub usunąć pliki cookies ręcznie. Proces usuwania plików cookies różni się w zależności od używanej przez Klienta przeglądarki.

 5. Forum Designu uprzedza, że zablokowanie lub usunięcie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego, a w niektórych przypadkach uniemożliwić korzystanie z niektórych jego opcji. 

VI. Postanowienia końcowe.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustaw podanych w treści Regulaminu.

 2. Forum Designu zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu, o czym powiadomi Klienta przy pierwszym logowaniu na konto Klienta z prawem do jego akceptacji, bądź rezygnacji z korzystania z konta Klienta i dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym. Regulamin w zmienionym brzmieniu obowiązuje Klienta od chwili jego akceptacji.

 3. Wszelkie spory powstałe w ramach umowy sprzedaży lub korzystania z konta Klienta, w przypadku gdy Klient nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego poddane będą pod rozstrzygnięcie przed Sąd właściwy ze względu na siedzibę Forum Designu.

 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej Forum Designu, a obowiązuje Klienta z chwilą jego akceptacji.


zamknij Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).