Regulamin

Regulamin sklepu internetowego forumdesignu.pl:

§1 Definicje

§2 Warunki ogólne

§3 Zasady korzystania ze sklepu forumdesignu.pl

§ 4 Warunki uczestnictwa

§ 5 Rejestracja

§6 Zawarcie umowy Kupna-Sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedającym

§7 Ceny i podatki

§8 Prowizje i opłaty

§9 Prywatność i Poufność

§10 Obowiązki Współpracownika

§11 Opisy Produktów

§12 Legalność Sprzedaży

§13 Towary zakazane

§14 Odpowiedzialność Administratora

§15 Prawa własności intelektualnej Administratora

§16 Zawieszenie konta oraz usunięcie Współpracownika

§17 Zmiany Regulaminu

§18 Rozwiązanie umowy

§19 Kontakt i postępowanie reklamacyjne

§20 Spory

§22 Ważność i postanowienia końcowe

§23 Załączniki:

ZAŁĄCZNIK 1. POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

ZAŁĄCZNIK 2. SPOSOBY ROZLICZANIA NALEŻNOŚCI POMIĘDZY SPRZEDAJĄCYM A ADMINISTRATOREM

ZAŁĄCZNIK 3. OPŁATY I PROWIZJE

ZAŁĄCZNIK 4. ZWROTY I REKLAMACJE TOWARU

ZAŁĄCZNIK 5. ZADATKIWSTĘP

Niniejszy regulamin określa warunki funkcjonowania i korzystania z platformy sprzedaży jaką jest forumdesignu.pl.

Regulamin określa także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Użytkowników oraz Administratora.

Po uprzedniej akceptacji zapisów regulaminu użytkownik może podejmować dalsze czynności.

§1 Definicje

SKLEP – platforma internetowa zajmująca się pośrednictwem w sprzedaży  TOWARÓW funkcjonująca pod adresem internetowym www.forumdesignu.pl oraz pod adresem skrzynek emailowych : sklep@forumdesignu.pl oraz forumdesignu@gmail.com prowadzonych przez ADMINISTRATORA.

ADMINISTRATOR - firma DINA DE BIAŁYNIA WOYCIKIEWICZ zarejestrowana w Polsce pod adresem – ul. Widłakowa 8 30-377 w Krakowie o numerze NIP – 6762270965, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej dla dzielnicy Podgórze Kraków. Określenia ,, FD”, ,,Forum Designu” ,,Forum Designu.pl” będzie odnosić się każdorazowo do firmy DINY DE BIAŁYNIA WOYCIKIEWICZ.

ADMINISTRATOR udostępnia zasoby SKLEPU na rzecz WSPÓŁPRACOWNIKÓW oraz KLIENTÓW.

PRODUKT - rzecz która może być przedmiotem sprzedaży lub zamówienia w SKLEPIE. PRODUKTEM sprzedaży w SKLEPIE są przedmioty wykonane własnoręcznie przez WSPÓŁPRACOWNIKÓW lub będąca jego własnością. PRODUKTEM nazywamy minimalną i niepodzielną ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia lub zakupu i  dająca się zaklasyfikować zgodnie z istniejącymi kategoriami, spełniająca pewne subiektywne wymagania postawione przez ADMINISTRATORA, która podana jest w SKLEPIE jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).

UŻYTKOWNIK - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jak również osoba małoletnia i/lub nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego, która po przejściu procedury rejestracyjnej posiada dostęp do usług oferowanych przez SKLEP, w szczególności może korzystać ze SKLEPU zarówno jako KLIENT jak i WSPÓŁPRACOWNIK.

KUPUJĄCY - UŻYTKOWNIK dokonujący zakupu PRODUKTU za pośrednictwem SKLEPU.

WSPÓŁPRACOWNIK - zaakceptowany przez ADMINISTRATORA WSPÓŁPRACOWNIK oferujący do sprzedaży PRODUKTY za pośrednictwem SKLEPU, który otrzymał od ADMINISTRATORA prawo do umieszczenia w SKLEPIE  zdjęć, logotypu, opisów, tytułów, cen i innych danych składających się na wygląd oferty oferowanego do sprzedaży lub zamówienia PRODUKTU.

PROFIL WSPÓŁPRACOWNIKA - podstrona WSPÓŁPRACOWNIKA zawierająca dobrowolnie udostępnione przez niego dane, takie jak: oferta, zdjęcia produktów, logo, opis , cena wprowadzone przez WSPÓŁPRACOWNIKA do SKLEPU, z którymi mogą zapoznać się inni WSPÓŁPRACOWNICY oraz URZYTKOWNICY SKLEPU.

KONTO - prowadzone przez ADMINSTRATORA DLA WSPÓŁPRACOWNIKA pod unikalnym loginem - konto będące zbiorem danych i informacji o jego działaniach w ramach SKLEPU.

SPRZEDAŻ -  następuje w wyniku zawarcia na odległość umowy kupna-sprzedaży pomiędzy KUPUJĄCYM  a SPRZEDAJĄCYM i odbywa się poprzez sieć internet. Wynikiem sprzedaży jest wyłonienie nabywcy na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

SPRZEDAJĄCY – Dina de Białynia Woycikiewicz ul. Widłakowa 8 30-377 Kraków nip-6762270965.

PRZEDMIOT UMOWY – jest to PRODUKT wraz z DOSTAWĄ lub odbiorem osobistym w PUNKCIE ODBIORU.

DOSTAWA –rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym pod adresem http://forumdesignu.pl/termin-i-koszty-dostawy.html;

DANE KONTAKTOWE – Forum Designu, ul. Dolnych Młynów 10 30-124 Kraków. Tel – 730740025. Email – sklep@forumdesignu.pl.

ADRES REKLAMACYJNY  - Forum Designu, ul. Dolnych Młynów 10 30-124 Kraków.

CENNIK DOSTAWY – zestawienie kosztów dostawy i rodzajów dostawy oferowanych przez SKLEP, znajdujące się na stronie SKLEPU.

PRZEDMIOT ŚWIADCZENIA – przedmiot umowy.

PŁATNOŚĆ – metoda dokonywania płatności przez KUPUJĄCEGO za PRZEDMIOT UMOWY i DOSTAWĘ wymieniona na stronie SKLEPU.

DOWÓD ZAKUPU – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

PRAWO KONSUMENCKIE – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

PUNK ODBIORU – miejsce nie będące adresem pocztowym, wydania PRODUKTU przez WSPÓŁPRACOWNIKA lub przez SKLEP, którego PUNKTEM ODBIORU jest adres – ul. Dolnych Młynów 10 działającym w godzinach 12-17 przez siedem dni w tygodniu po wcześniejszym potwierdzeniu przez KUPUJĄCEGO terminu odbioru.

KODEKS CYWILNY - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK - zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

MOMENT WYDANIA RZECZY – chwila, w której KUPUJĄCY lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmuje PRODUKT  w posiadanie.

KOSZYK – lista produktów wybranych przez KUPUJĄCEGO  z oferowanych w SKLEPIE PRODUKTÓW.

KARTA PRODUKTU – podstrona SKLEPU, która zawiera informacje o danym PRODUKCIE.

MIEJSCE WYDANIA RZECZY – miejsce odbioru lub adres pocztowy wskazany w zamówieniu przez KUPUJĄCEGO.

TERMIN REALIZACJI –liczba godzin lub dni roboczych dotycząca 1 szt PRODUKTU podana na jego  karcie. Dni Robocze - dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy przypadających w tych dniach.

UMOWA - umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

SYSTEM  - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.

WADA - zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.

WADA FIZYCZNA - niezgodność produktu sprzedanego z umową, a w szczególności jeśli produkt:

-nie ma on właściwości, które produkt  tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

-nie ma właściwości, o których istnieniu WSPÓŁPRACOWNIK zapewnił KUPUJĄCEGO;

- został KUPUJĄCEMU wydany w stanie niezupełnym;

-w razie nieprawidłowego jego zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez WSPÓŁPRACOWNIKA lub osobę trzecią, za którą WSPÓLPRACOWNIK ponosi odpowiedzialność, albo przez KUPUJĄCEGO, który postąpił według instrukcji otrzymanej od WSPÓŁPRACOWNIKA;

- nie ma  właściwości, o której zapewniał WSPÓŁPRACOWNIK lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na PRODUKCIE sprzedanym swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że SPRZEDAJĄCY zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję KUPUJĄCEGO o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

WADA PRAWNA - sytuacja, kiedy PRODUKT sprzedany stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu PRODUKTEM wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli KUPUJĄCEGO złożone za pośrednictwem SKLEPU określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane KUPUJĄCEGO a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy KUPUJĄCYM a SPRZEDAJĄCYM.

§2 Warunki ogólne

2.1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

2.2. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2.3. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.

2.4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

2.5. Sprzedający nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, natomiast informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie w tym Współpracowników dla produktów znajdujących się w sklepie.

2.6. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: potwierdzenia zamówienia lub faktury pro forma lub faktury VAT lub rachunku.  

2.7. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

2.8. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 8 lub nowsza, FireFox wersja 43.0 lub nowsza, Chrome wersja 55 lub nowsza, Safari  7 z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu forumdesignu.pl, należy je wszystkie wyłączyć.

2.9. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.

2.10. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

§3 Zasady korzystania przez Współpracowników ze sklepu forumdesignu.pl

3.1. Współpracownik zobowiązuje się zawierając umowę z Administratorem w trybie artykułu 5 niniejszego regulaminu, do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Administratora oraz innych osób fizycznych lub prawnych, a także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną.

3.2. Wszelkie dane i treści dostarczone przez Współpracowników na adres Sklepu, do pracowników Sklepu lub przy pomocy Sklepu nie podlegają zwrotowi i mogą być wykorzystane przez Administratora na zasadach określonych w Regulaminie. Współpracownik, umieszczając na swoim Koncie dane lub inne treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez Administratora, jak również upoważnia Administratora do ich wykorzystania zgodnie postanowieniami regulaminu. W przypadku umieszczenia w Sklepie treści, mających charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.). Współpracownik udziela Administratorowi nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie i niewyłącznej licencji do korzystania i rozpowszechniania a w szczególności prawa do kopiowania, publikowania, dystrybucji, modyfikacji, przekładu oraz wykorzystania w inny sposób utworów udostępnionych dobrowolnie przez Współpracownika w Sklepie na następujących polach eksploatacji:

- publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, elektronicznej dystrybucji a także publicznego udostępniania danych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; w szczególności Administrator ma prawo m.in. do umieszczania danych na wszystkich podstronach internetowych Sklepu i prezentowania tych utworów innym użytkownikom,

- utrwalania i zwielokrotniania danych poprzez wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy danych, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzania do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

- wykorzystania materiałów w całości lub we fragmentach, wraz z prawem łączenia ich z innymi materiałami oraz dokonywania modyfikacji tych materiałów w sposób jaki Administrator uzna za stosowne w tym w szczególności poprzez zestawianie lub łączenie danych pochodzących od różnych Współpracowników,

- umieszczania materiałów w bazach danych Sklepu oraz wykorzystania materiałów do promocji i reklamy Sklepu w tym w szczególności po dokonaniu ich modyfikacji w sposób jaki Administrator uzna za stosowne.

Niniejsza licencja pozostaje w mocy po rezygnacji Współpracownika z korzystania z usług Sklepu, zawieszenia jego konta lub usunięciu z Sklepu przez Administratora.

Dodatkowo Współpracownik upoważnia Administratora do nieodpłatnego, nieograniczonego czasowo i terytorialnie korzystania i rozpowszechniania, a w szczególności do kopiowania, publikowania, dystrybucji, modyfikacji, przekładu oraz wykorzystania w inny sposób, na jakimkolwiek polu eksploatacji wszystkich dostarczonych dobrowolnie przez Współpracownika do Sklepu materiałów niemających charakteru utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.). Współpracownik zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Administratora w przypadku wykorzystania danych o których mowa powyżej zgodnie z udzieloną licencją dotyczącą korzystania z tych danych, w tym kopiowania w celach związanych z działalnością Sklepu oraz usunięcia ze Sklepu.

3.3 Administrator ma prawo wglądu, edycji i usuwania korespondencji prowadzonej pomiędzy Współpracownikami lub Klientami  za pośrednictwem Sklepu.

§ 4. Warunki uczestnictwa

4.1. Uczestnikami Sklepu są Współpracownicy.

4.2. Przedmiotem obrotu w Sklepie mogą być Produkty, którymi obrót dopuszczają przepisy prawa polskiego oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.

4.3. Sprzedaż ma charakter otwarty dla Współpracowników i Klientów. Wystawiane produkty  są dostępne dla Współpracowników i Klientów bez ograniczeń. Podawane przez Współpracowników ceny są informacjami jawnymi, podawanymi do wiadomości publicznej na witrynie internetowej Sklepu przy Produkcie, którego dotyczą.

4.4. Korzystanie ze Sklepu i umieszczanie przez Współpracownika Produktów w Sklepie oznacza akceptację niniejszego regulaminu

4.5. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w umowie współpracy przez Administratora zakładane jest Konto co jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Administratorem a Współpracownikiem, której przedmiotem są usługi świadczone przez Administratora w ramach Sklepu, na warunkach określonych w Regulaminie.

4.6. Zawarcie umowy współpracy z Administratorem przez Współpracownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymywanie środkami komunikacji informacji systemowych oraz wiadomości od Administratora.

4.7. Jeśli Administrator stwierdzi, ze Współpracownik dopuszcza się działań mających na celu utrudnianie, destabilizowanie działania Sklepu lub powodujących straty Sklepu, Administrator może niezwłocznie zawiesić lub usunąć konto Współpracownika. Kiedy Administrator zauważy stosowanie ,,czarnego PR” przez Współpracownika także może usunąć konto Współpracownika. W takich sytuacjach Administrator podejmie również wszelkie działania prawne mające na celu naprawienie poniesionej przez niego szkody. Działanie Współpracownika polegające na próbie destabilizacji Serwisu  mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.

§ 5 Rejestracja

5.1. Utworzenie konta przez Administratora i podpisanie przez Współpracownika Umowy Współpracy jest równoznaczne z rejestracją Współpracownika. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rejestracji, na czas nieokreślony.

5.2. Rejestracja Współpracownika dokonywana jest po podaniu nazwy Konta (loginu), ważnego adresu email, hasła do Konta.

5.3. W przypadku rejestracji Współpracownika występującego jako osoba fizyczna korzystająca ze Sklepu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, Współpracownik po dokonaniu rejestracji przez Administratora musi uzupełnić na swoim Koncie, nazwę marki, logotyp, zdjęcia produktów na białym tle, opis każdego produktu, rodzaj płatności i dostawy oraz informację o zwrocie i reklamacji.

5.4. Współpracownik ma obowiązek aktualizować dane określone w artykule  5.3. niezwłocznie po każdej zmianie tych danych. Administrator może uzależnić świadczenie usług i korzystanie z serwisu przez Współpracownika od potwierdzenia jej danych osobowych określonych w art. 5.3, w szczególności przez przedstawienie stosownego dokumentu tożsamości / Wpisu do ewidencji działalności gospodarczej / KRS itp.  

5.5. Współpracownik w momencie rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora oraz na przetwarzanie ich w przyszłości. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Współpracownika będą przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego w zakresie ochrony danych osobowych.

5.6. Zabrania się korzystania z kont innych Współpracowników oraz odstępowania swojego konta innym osobom. Zabrania się usuwania lub dokonywania jakikolwiek zmian w kontach innych Współpracowników. Administrator ma prawo usunąć konto Współpracownika jeśli ten dopuścił się jakichkolwiek zmian w kontach innych Współpracowników.

§6 Zawarcie umowy Kupna-Sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedającym

6.1. Kupujący zamawia dany Produkt na stronie internetowej Sklepu. W wyjątkowych sytuacjach takich jak m.in. niesprawne działanie sklepu i związany z tym brak możliwości zamawiania za jego pośrednictwem, Administrator może przyjąć zamówienie od Kupującego za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail Administratora.

6.2. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest prawnie wiążące i nie może być przez niego wycofane. Jednocześnie Kupujący zobowiązuje się do nie składania omyłkowych, lekkomyślnych zamówień lub też bez zapoznania się z konsekwencjami składania oferty zgodnie z niniejszym regulaminem i przepisami polskiego prawa.

6.3. Umowa zostaje zawarta w momencie powiadomienia Kupującego automatyczną wiadomością e-mail o sposobie finalizacji umowy. Dodatkowo informacje o sposobie finalizacji umowy Kupujący może uzyskać po zalogowaniu na swoje Konto w Sklepie w zakładce Zamówienia.

6.4. Kupujący wyraża zgodę na przekazanie Sprzedającemu danych osobowych, obejmujących imię, nazwisko, adres dostawy Produktu, numeru telefonicznego w celu finalizacji umowy kupna-sprzedaży.

6.5. Kupujący w nieprzekraczalnym terminie 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia jest zobowiązany uregulować należność za zakupiony Produkt w Sklepie na konto bankowe Administratora. W uzasadnionych przypadkach Kupujący powinien kontaktować się z Administratorem Sklepu.

6.6. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych przez Kupującego Sprzedający, przy wcześniejszej akceptacji Administratora, może odstąpić od umowy sprzedaży.

6.7. Oferta Produktu Sprzedającego w Sklepie staje się nieaktualna lub nieaktywna w takich przypadkach jak:

- Produkt zostanie sprzedany za pośrednictwem Sklepu,

- Współpracownik usunie ofertę Produktu, przed złożeniem oferty kupna przez Kupującego,

- Administrator usunie ofertę Produktu z następujących przyczyn:

- Współpracownik tworząc ofertę Produktu łamie postanowienia niniejszego regulaminu,

- Prezentacja i oferta Produktu jest rozbieżna z profilem Sklepu lub Produktów w nim sprzedawanych.

W wymienionych powyżej przypadkach zakup danego Produktu za pośrednictwem Sklepu  nie będzie możliwy.

6.8. Realizacja zamówienia Kupującego płatnego za pobraniem następuje do 48 godzin od ,,kliknięcia” przez Klienta takiej opcji. Natomiast realizacja zamówienia Kupującego płatnego przelewem lub poprzez płatności online do 48 godzin po zaksięgowaniu wpłaty przez Administratora.

6.9. Realizacja zamówienia Kupującego może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).

6.10. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

6.11. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

-dodanie Produktu do koszyka;

-wybór rodzaju dostawy;

-wybór rodzaju płatności;

-wybór miejsca wydania rzeczy lub określenia adresu dostawy;

-złożenie w Sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku ,,DODAJ DO KOSZYKA”;

- zawarcie umowy z Kupującym następuje z chwilą złożenia zamówienia.

6.12. Zawarcie umowy z Kupującym następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Administratora, o czym informuje on Kupującego w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.

6.13. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym w opisie Produktu, a dla zamówień złożonych z wielu Produktów w najdłuższym terminie z określonych w opisach tych Produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.§ 7. Ceny i podatki

7.1. Ceny Produktów są cenami brutto t.j. zawierają podatek od towarów i usług VAT.

§ 8. Prowizje i opłaty

8.1. Usługi świadczone przez Administratora na rzecz Współpracowników są odpłatne. Szczegółowe zasady dotyczące opłat i prowizji obowiązujących w Sklepie zawiera Załącznik 3 do niniejszego Regulaminu.

8.2. Współpracownicy prezentujący swoje Produkty w Sklepie stacjonarnym Forum Designu lub Forum Mody mogą korzystać ze Sklepu na takich samych warunkach jak w sklepach stacjonarnych, wtedy prowizja obowiązująca w Sklepie stacjonarnym wynosi tyle samo % co w Sklepie i jest to jedyna opłata Współpracownika względem Sklepu.

8.3. Współpracownicy, którzy nie prezentują i nie ponoszą opłat w związku z tym faktem Produktów w Sklepie stacjonarnym Forum Designu lub Forum Mody zobowiązani są do zapłaty prowizji od sprzedaży w wysokości 20% od ceny brutto Produktu zamieszczonego w Sklepie.

§9 Prywatność i Poufność

9.1. Załącznik nr.1 niniejszego Regulaminu określa Politykę ochrony prywatności Sklepu i stanowi jego część. Użytkownik wyrażając zgodę na warunki niniejszego Regulaminu, wyraża równocześnie zgodę na sposób, w jaki Administrator traktuje dane przekazane w ramach tej polityki . Administrator nie użyje danych w żadnym innym celu. Ujawnienie danych może nastąpić z przyczyn nakazanych przez prawo.

9.2. Osobiste dane, adresy oraz dane dotyczące płatności Kupujących będą przekazywane Współpracownikom tylko w celu związanym z realizacją umowy kupna-sprzedaży lub też osobom trzecim w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w Polityce ochrony prywatności.

9.3. Administrator może zbierać dane dotyczące popularności i zastosowania poszczególnych Usług oferowanych przez Sklep. Dane te będą udostępniane tylko anonimowo i grupowo.

9.4. Każdy Współpracownik zobowiązuje się nie ujawniać informacji o innych Współpracownikach, które uzyskał w skutek korzystania z usług Sklepu lub które otrzymał od Administratora lub innego Współpracownika.

9.5. Współpracownik nie może bez zgody Administratora ujawniać  lub wykorzystywać wszelkich informacji związanych z funkcjonowaniem Sklepu, które są dostępne wyłącznie Współpracownikom Sklepu, w szczególności takich jak: dane innych Współpracowników, rozwiązań technologicznych i technicznych Sklepu, know-how Sklepu, osiąganych przychodach z tytułu sprzedaży w Sklepie.

§10 Obowiązki Współpracownika

10.1. Współpracownik wystawiając Produkt nie będący fizycznie wystawiony w sklepach stacjonarnych Forum Designu lub Forum Mody, do sprzedaży, dysponuje danym produktem i jest go w stanie wysłać do Kupującego w terminie określonym w opisie Produktu. Jeśli Produkt nie jest robiony na zamówienie lub nie ma stosownej informacji że jego czas wysyłki jest dłuższy niż obowiązujący w Sklepie – Współpracownik od momentu otrzymania informacji od Administratora ma 48 godzin na spakowanie i przygotowanie do wysyłki zakupionego produktu. Administrator do 48 godzin zobowiązuje się przesłać Współpracownikowi poprzez pocztę mailową listu przewozowego, który Współpracownik musi wydrukować i nakleić na przygotowaną paczkę z Produktem. W przypadku gdy Współpracownik otrzymał powiadomienie o wysyłce kilku Produktów do jednego, tego samego Kupującego, Produkty należy wysłać jedną przesyłką.

10.2. Współpracownik ma obowiązek dołożyć wszelkich starań aby doprowadzić do sfinalizowania transakcji kupna-sprzedaży.

§11  Opisy produktów

11.1. Produkty, które mają zaprezentowane na stronie Sklepu, muszą być dokładnie opisane (cena, wymiary, rodzaj transportu, opis produktu, czas produkcji/wysyłki, polityka zwrotu). Współpracownik jest zobowiązany dochować wszelkiej staranności przy wystawianiu Produktu do sprzedaży, opatrując każdy wystawiony Produkt minimum 1 zdjęciem na białym tle przedstawiającym Produkt, oraz w wystarczający i zgodny z prawdą opis oddający cechy Produktu. Współpracownik jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu. Opis zawierający informację o pochodzeniu Produktu i jego wykonawcy musi być kompletny i nie może wprowadzać w błąd Kupujących i innych Współpracowników.

11.2. Opis Produktu musi odnosić się wyłącznie do przedmiotu danej sprzedaży. Opis nie może służyć jako sposób komunikowania się między Kupującymi a Współpracownikami. Opis nie może służyć jako reklama Produktu lub marki Współpracownika oraz usług oferowanych poza Sklepem, a także do organizowania konkursów.  

11.3. Odpowiedzialność za nienaruszanie obowiązującego prawa spoczywa na Współpracowniku w ramach sprzedaży i dodanych przez niego opisów produktów w Sklepie.

11.4. Współpracownik umieszcza produkt  w kategorii, do której sprzedawany Produkt najlepiej pasuje. Umieszczanie Produktu w nieodpowiedniej kategorii (przeznaczonej dla innych Produktów) jest niedozwolone.

11.5. Współpracownik może wystawić w jednym czasie co najwyżej 1 ( jedną) sztukę identycznych (nie różniących się) Produktów.  Jeśli współpracownik wystawia także swoje Produkty w stacjonarnym sklepie Forum Designu może wystawić odpowiedni do zajmowanej powierzchni FD w Sklepie:

-1m kwadratowy – 5 produktów;

-2m kwadratowe – 10 produktów;

-3m kwadratowe – 15 produktów;

-4m kwadratowe – 20 produktów;

-5m kwadratowych – 25 produktów;

Jeśli natomiast Współpracownik nie wystawia swoich produktów w stacjonarnym sklepie Forum Designu może wystawić dowolną ilość produktów w Sklepie, pod warunkiem zaakceptowania każdego z nich przez Administratora.

11.6. W opisie i tytule Produktu zabronione jest takie stosowanie słów kluczowych, które wskazuje na próbę manipulowania wynikami wyszukiwania wg oceny Administratora.

11.7  Administrator ma prawo do zmiany/edycji opisów i zdjęć Produktów wystawionych przez Współpracowników, w tym do umieszczania napisu "forumdesignu.pl" lub „Forum Designu” w formie znaku wodnego na zdjęciach.

11.8. Treść strony Profilu Współpracownika nie może być niezgodna z zasadami regulaminu Sklepu, zwłaszcza nie może zawierać: informacji które zachęcają do komunikowania się między Współpracownikami którzy są w Sklepie na marży a Kupującymi w celu dokonania transakcji poza Sklepem; adresu zamieszkania, adresu e-mail, nr gg itp. ani żadnego innego sposobu, który umożliwiłby komunikację pomiędzy Kupującym a Współpracownikiem, inaczej niż za pośrednictwem Administratora. Zakazane jest umieszczanie listy produktów oraz informacji służących jako reklama lub sposób promocji tych produktów, informacji na temat  promocji lub konkursów, których warunki nie są zgodne z zasadami Sklepu, informacji i linków do serwisów w których przedmioty oferowane przez wielu Współpracowników objęte są wspólnym mechanizmem wyszukiwania.

11.9. Administrator ma prawo do modyfikacji oraz usunięcia strony Profilu Współpracownika, której treść jest niezgodna z Regulaminem lub ma negatywny wpływ na działalność i wizerunek Sklepu.

§12 Legalność Sprzedaży

12.1. na oferowane do sprzedaży Produkty, Sklep potwierdza, że ma zgodę i jest uprawniony  do przeniesienia tytułu własności do tych produktów każdemu, kto  je kupi w ramach danej sprzedaży.

12.2.Administrator  zawiadomi Policję lub prokuratora w przypadku podejrzenia, że  Produkty pochodzą z przestępstwa lub Współpracownik dopuszcza się przestępstwa ściganego z urzędu.

12.3. Każdy Współpracownik może informować Administratora o transakcji, która narusza Regulamin oraz łamie obowiązujące regulacje prawne oraz o Współpracownikach naruszających zasady Regulaminu.

§13 Towary zakazane

13.1. Zgodnie z zasadami sprzedaży w Sklepie Współpracownik nie może oferować sprzedaży Produktów, którymi obrót narusza prawo oraz uprawnienia osób trzecich, jednocześnie Współpracownik  nie może naruszać dobrych obyczajów oraz obowiązującą politykę Administratora.

13.2 W razie naruszenia zakazu, zawartego w Artykule 15.1., Administrator może bezpowrotnie usunąć Produkt wystawiony przez Współpracownika.

§14 Odpowiedzialność Administratora

14.1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za naruszanie przez Współpracownika praw autorskich, patentowych, do wizerunku, nazw oraz innych praw Współpracowników lub osób trzecich.

14.2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działalność Współpracowników, ani za wykorzystywanie przez nich danych innych Współpracowników niezgodnie z regułą działania Sklepu.

14.3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność Produktów wystawionych przez Współpracowników, rzetelność ich opisu, możliwości Współpracowników do  sprzedaży wystawionych Produktów oraz niezrealizowania lub nieprawidłowego wykonania podjętych przez Współpracowników zobowiązań. Administrator  jeśli będzie to możliwe weryfikował informacje dotyczące Produktów i podejmował niezbędne kroki dla wyeliminowania praktyk  niezgodnych lub nielegalnych z regulaminem działań.

14.4. Administrator nadzoruje prawidłowość finalizowania transakcji zawieranych w ramach sprzedaży.

14.5 Wszystkie informacje , które znajdują się w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

14.6. Administrator i jego przedstawiciele oraz pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za oferowane przez Współpracowników Produkty, wszelkie naruszenia związane ze sprzedawanymi przedmiotami, oraz dotyczące plagiatów, niezgodności produktów z opisem oraz niezgodności  cenowych.

14.7. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Sklepu wywołane forcr majore , awarią sprzętu lub  ingerencją Współpracowników oraz szkody powstałe w efekcie wyżej  wymienionych zdarzeń, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych

14.8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działanie Współpracowników, jak również nie ponosi odpowiedzialności za informacje rozpowszechniane lub publikowane przez Współpracowników. Treści rozpowszechniane  przez Współpracowników nie są poglądami i opiniami Administratora, który zastrzega sobie prawo do: przeglądania, zmieniania bądź usunięcia treści publikowanych przez Współpracowników, w tym  zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w  sposób naruszających zasady współżycia społecznego.

14.9. Administrator nie weryfikuje  Produktów oferowanych przez Współpracowników, ale zastrzega  prawo do usunięcia Produktów naruszających zapisy niniejszego Regulaminu lub łamiącej obowiązujące przepisy prawa. Usunięty Produkt nie może zostać ponownie wystawiony w Sklepie.

14.10. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia  Produktu, zwłaszcza mającego negatywny wpływ na wizerunek Sklepu.

14.11. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie cudzej własności intelektualnej nie zgodnie z prawem  jak również  praw ochronnych do znaków towarowych przez Współpracowników.

§15 Prawa własności intelektualnej Administratora

15.1. Współpracownik uznaje, że wszystkie prawa autorskie i wszystkie znaki towarowe związane ze Sklepem (oprócz Produktów) oraz kont Współpracowników należą do Administratora.  Korzystanie z tych praw własności intelektualnej bądź z Usług Sklepu do celów innych niż te ściśle określone niniejszym Regulaminem jest zakazane.

15.2. Sklep lub jego elementy, teksty,  znaki graficzne Administratora i Współpracowników,  są chronione przez  prawo UE , zwłaszcza przez ustawę z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych -Dz. U. nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami. Zakres ochrony prawa własności Sklepu dotyczy również wszelkich materiałów dostarczonych Współpracownikom drogą elektroniczną. Zmiany , kopiowanie, rozpowszechnianie, przekazywanie, przesyłanie, przedrukowywanie, wykonywanie zbiorczych opracowań z materiałów dotyczących Sklepu bez zgody Administratora jest zakazane i rodzi konsekwencje podjęcia kroków prawnych przez Administratora.

15.3.  Wykorzystywanie  treści Sklepu, przy pomocy  automatycznych systemów pobierania danych ze Sklepu bez zgody Administratora jest jednoznaczne z naruszeniem par. 17.2 oraz Art. 4 pkt 4.6 niniejszego regulaminu.

15.4. Znak słowny : forum designu jest prawnie chronionym znakiem towarowym. Podstawa prawna - Ustawa z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003r. Nr 119, poz. 1117 z późniejszymi zmianami) a także rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2002r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych (Dz. U. Nr 115, poz. 998 oraz z 2005r. Dz.U. Nr 109, poz. 911). Bezprawne użycie znaku będzie skutkowało podjęciem kroków prawnych.

15.5 Użycie przez Współpracownika znaku firmy lub znaków towarowych Administratora, zwłaszcza znaków graficznych ,nazwy itp.  do jakichkolwiek celów, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w Regulaminie może mieć miejsce tylko po wyrażeniu zgody przez Administratora w formie pisemnej . Administrator zastrzega sobie prawo aprobaty dokumentów wytworzonych przez Współpracownika.

15.6 Współpracownik ponosi całkowitą  odpowiedzialność materialną za szkodę wyrządzoną Administratorowi, w wyniku użycia nazwy firmy lub znaków towarowych Administratora, bez jego aprobaty lub niezgodnie z Regulaminem .

§16 Zawieszenie konta oraz usunięcie Współpracownika

16.1. Administrator ma prawo do zawieszenia , usunięcia konta Współpracownika, naruszającego  postanowienia  Regulaminu, a zwłaszcza dopuszcza się spammingu, wysyłania niezamówionej informacji , promocyjnej, reklamowej , reklamy konkurencyjnych serwisów do Sklepu, lub używa słów uznawanych za obelżywe.

16.2. Administrator ma prawo do czasowego zawieszenia Konta lub dostępu do  usług oferowanych przez Sklep w razie zagrożenia  bezpieczeństwa Sklepu .

16.3.. W przypadku gdy konto  Współpracownika, zostało zablokowane lub usunięte –nie może on ponownie się zarejestrować   bez zgody Administratora.

16.4. Administrator ma prawo do zablokowania, usunięcia Konta Współpracownika jak również blokady dostępu Współpracownika do Sklepu, w przypadku gdy jego efekty  działania będą uznane za szkodliwe dla Sklepu jak również dla innych Współpracowników.

§17 Zmiany Regulaminu

17.1. Administrator ma prawo do zmiany treści tego Regulaminu oraz włączenia nowych  usług Sklepu w każdym czasie .  Współpracownik będzie niezwłocznie zawiadomiony o zmianach regulaminu. Współpracownik po zaznajomieniu się ze zmienionym regulaminem może go zaakceptować  lub zrezygnować ze współpracy.

17.2. W  razie zgłoszenia braku akceptacji nowych warunków Regulaminu może nastąpić :

- ograniczenie funkcjonalności konta ;

- zawieszenie konta;

-usunięcie konta Współpracownika.

17.3. Regulamin wchodzi w życie w dniu ogłoszenia na stronie Sklepu. Wszystkie umowy, które zostały zawarte pomiędzy Współpracownikami, a Administratorem przed dniem obowiązywania nowego Regulaminu podlegają jego postanowieniom od momentu akceptacji przez Współpracownika.

17.4. Wszystkie prawa wynikające z  Regulaminu będą przysługiwały  następcom prawnym Administratora.

§18 Rozwiązanie umowy

18.1. Świadczenie usług  Sklepu jest bezterminowe. Administrator może rozwiązać umowę z Współpracownikiem bez podawania powodu. W przypadku rozwiązania umowy z Administratorem, Współpracownik ma obowiązek zrealizować złożone oferty kupna temu Współpracownikowi przez Kupujących zamówienia w okresie obowiązywania umowy .

18.2. Następne zawarcie umowy następuje wg zasad określonych w Artykule 5. Regulaminu.

18.3. Zakończenie terminu wypowiedzenia Umowy wypada w następnym dniu  po upłynięciu terminu wypowiedzenia.

§19 Kontakt i postępowanie reklamacyjne

19.1. Współpracownik kontaktuje się z Administratorem w formie:

- pisemnej na adres: sklep@forumdesignu.pl;

- przy pomocy odnośnika KONTAKT na stronie internetowej Sklepu.

19.2. Reklamację mogą być składane w formie elektronicznej przy pomocy odnośnika KONTAKT  na stronie internetowej Sklepu , mogą być składane również w formie pisemnej. Reklamacja musi zawierać  nazwę, pod jaką Współpracownik występuje w Sklepi , opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz datę zdarzenia.

19.3. W przypadku podania nie pełnych informacji w reklamacji Administrator przed rozpatrzeniem reklamacji  powiadomi składającego reklamację o występujących brakujących danych, które należy uzupełnić  we wskazanym zakresie.

19.4. Reklamacja zostaje rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej formie, zastrzegając, że Administrator może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 60 dni od pojawienia się  przyczyny reklamacji. Odpowiedzi odnośnie reklamacji są wysyłane na adres e-mail związany z kontem Współpracownika.

§20 Spory

20.1. Współpracownik może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Administratora na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne. Kupujący ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim od adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce "Rozstrzyganie sporów konsumenckich".  

§22 Ważność i postanowienia końcowe

Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu uznane zostanie za nieważne lub niemożliwe do zrealizowania na mocy prawomocnego wyroku, pozostałe postanowienia będą ważne i pozostaną w mocy.

Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Współpracownik deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin (http:// forumdesignu.pl/pl/informacje/11_regulamin). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

§23 Załączniki

Regulamin niniejszy zawiera następujące załączniki, które stanowią jego integralną część:

Załącznik 1. Polityka ochrony prywatności.

Załącznik 2. Sposób rozliczenia należności pomiędzy Współpracownikiem a Sklepem.

Załącznik 3. Opłaty i prowizje.

Załącznik 4. Zwroty i reklamacje produktów.

Załącznik 5. Zadatki.ZAŁĄCZNIK 1. POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

1.1. Firma Dina de Białynia Woycikiewicz, jako Administrator danych, dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z art. 23 ust. 1, pkt 1,3 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych.

1.2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Współpracowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczenia usług świadczonych przez Administratora.

1.3. Osoby fizyczne nieprowadzące w ramach Sklepu działalności gospodarczej w celu rejestracji, powinny wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: swojego imienia i nazwiska, ew adresu dostawy zamówienia wraz z nazwą kraju, adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego, numer konta bankowego, nazwy, pod którą osoba rejestrująca zamierza występować w Sklepie oraz hasła. W przypadku rejestracji osoby fizycznej korzystającej ze Sklepu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej w celu rejestracji wymaganymi danymi są: nazwa, pod którą podmiot ten zamierza występować w Sklepie oraz hasła, a także : imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, numer konta bankowego, pełną nazwę (firmy) podmiotu rejestrowanego, numer NIP oraz adres jego siedziby wraz z nazwą kraju. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Podanie powyżej wymienionych danych jest konieczne do zawarcia z Administratorem umowy o świadczenie usług w ramach Sklepu.

1.4. Administrator zapewnia Kupującym, w szczególności, prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy. Kupujący ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych Sklepu, w tym celu obowiązany jest wysłać na adres email Sklepu stosowną wiadomość. Administrator może odmówić usunięcia danych Kupującego, jeżeli Kupujący ten nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora lub naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Kupującego.

1.5. Dane podawane przez Kupującego są zbierane i wykorzystywane do realizacji zamówień, celów księgowych, prezentowania aktualnej oferty Sklepu drogą mailową (w przypadku wyrażenia zgody) oraz do kontaktowania się z Kupującym w ramach obsługi Sklepu oraz do innych czynności związanych z wykonywaniem umowy o świadczenie usług w ramach Sklepu. Administrator udostępnia dane osobowe Kupującego wyłącznie dla celów związanych z realizacją transakcji w postaci wysyłki Produktu. Współpracownikowi udostępniane są wyłącznie takie dane jak: imię i nazwisko Kupującego i/lub nazwa firmy, ulica, numer domu, kod pocztowy, państwo, numer telefonu. Dane są wówczas przesyłane do Współpracownika, który był Sprzedającymi, za pomocą poczty elektronicznej i/lub stosownej informacji na Koncie Współpracownika.

1.6. Dane Kupujących mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Kupujących mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez Administratora i za zgodą Kupującego.

1.7. Administrator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Administrator stosuje pliki cookies zgodnie z ARTYKUŁ 2. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU.

ZAŁĄCZNIK 2. SPOSOBY ROZLICZANIA NALEŻNOŚCI POMIĘDZY WSPÓŁPRACOWNIKIEM A ADMINISTRATOREM

Administrator pobiera należne od Współpracownika wynagrodzenie za świadczone usługi w formie prowizji z bieżących wpływów za zamówienia składane przez Kupujących. Rozliczenie pomiędzy Administratorem a Współpracownikiem zlecane jest jeden raz w miesiącu, do dziesiątego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na rachunek bankowy Współpracownika, podany przez Współpracownika Administratorowi. W przypadku braku podania numeru rachunku bankowego przez Współpracownika, Administrator dokona przelewu należności po uzupełnieniu numeru rachunku bankowego przez Współpracownika i po otrzymaniu od Współpracownika wiadomości e-mail o tym informującej. Rozliczeniu podlegają jedynie te sprzedane Produkty, które w chwili wykonywania przez Administratora rozliczenia miały podaną przez Współpracownika datę wysyłki Produktu do klienta i zostały wpisane do raportu sprzedaży. Administrator przyjmuje, że w przypadku braku podanej daty wysyłki Współpracownik nie zrealizował w sposób ostateczny obowiązku wysyłki sprzedanego Produktu. W przypadku kiedy data wysyłki Produktu zostanie uzupełniona przez Współpracownika po terminie zlecenia przez Administratora rozliczenia, Współpracownik obowiązany jest poinformować Administratora o tym fakcie, a Administrator dokona rozliczenia prowizji od sprzedaży takiego Produktu wraz z rozliczeniem za kolejny miesiąc.

Adimistrator przesyła Współpracownikowi Raport Sprzedaży na którym są zaznaczone zarówno produkty sprzedane lub wysłane przez sklep stacjonarny Forum Designu i Forum Mody jak i te Produkty które zostały wysłane przez Współpracownika – we wszystkich przypadkach Współpracownik jest zobowiązany na podstawie Raportu Sprzedaży wystawić Fakturą Vat, która zawiera ceny Produktów już po odjęciu prowizji Administrtora. Administartor przelewa kwotę z Faktury Vat w terminie do 10 dni roboczych po otrzymaniu Faktury Vat przez Współpracownika.ZAŁĄCZNIK 3. OPŁATY I PROWIZJE

Korzystanie ze Sklepu przez Kupujących jest bezpłatne. W Sklepie pobierana jest wyłącznie jedna opłata – jako prowizja od ceny sprzedanego Produktu. Wynosi ona do 0-30% netto, chyba że strony ustalą inaczej odrębną umową sporządzoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Kwota prowizji podlega 23% podatkowi VAT. Wynagrodzenie Sklepu zostaje pobrane z bieżących wpływów, zgodnie z  Załącznikiem 2. Na życzenie Współpracownika Administrator wystawi fakturę VAT za pobraną prowizję w formacie PDF. Warunkiem koniecznym otrzymania faktury przez Współpracownika jest utrzymywanie wprowadzonych danych firmy, na którą mają być wystawiane faktury. Dane te muszą być prawidłowe i kompletne. Na fakturze rozliczona zostanie prowizja pobrana przez Sklep z tytułu sprzedaży Produktu przez Współpracownika tylko wówczas, kiedy w momencie stwierdzenia za niego wpłaty przez Administratora były wprowadzone dane odbiorcy faktury na Koncie Współpracownika. Faktura wystawiona zostanie do dwudziestego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

ZAŁĄCZNIK 4. ZWROTY I REKLAMACJE TOWARU

ZWROTY

Kupujący może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru. Kupującemu, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34, art. 38 Prawa konsumenckiego. Zwrotowi nie podlega Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Kupującego lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. W celu wykonania prawa odstąpienia Kupujący musi skontaktować się z Administratorem wysyłając wiadomość e-mail informując o fakcie odstąpienia. Następnie po otrzymaniu odpowiedzi od Administratora zawierającej adres Współpracownika lub Administratora, na którego adres ma zostać dokonany zwrot, Kupujący musi przesłać na własny koszt zwracany Produkt (zabezpieczony przed uszkodzeniem) jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Prawo odstąpienia Kupujący wykonuje poprzez zwrot Produktu Współpracownikowi lub Administratorowi w stanie nienaruszonym, nie posiadającym śladów użytkowania, w fabrycznie zapieczętowanym opakowaniu, wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. Administrator w imieniu Współpracownika zobowiązuje się zwrócić Kupującemu, w przeciągu 14 dni, zapłaconą cenę Produktu po otrzymaniu Produktu przez Współpracownika lub Administratora i uprzednim poinformowaniu Administratora przez Współpracownika o otrzymanym zwrocie. Kupujący odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

Zwrot należności odbywa się tym samym kanałem płatności jakim dokonano zapłaty, chyba że Kupujący wspólnie z Administratorem ustalą inną formę. W przypadku uzyskania przez Kupującego jakiegokolwiek rabatu lub bonifikaty wynikającej ze złożenia zamówienia na zwracany Produkt, Administrator cofnie rabat lub bonifikatę lub potrąci jego równowartość z sumy do wypłaty Kupującemu przysługującej z tytułu zwrotu Produktu. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

Administrator może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.REKLAMACJE

Jeżeli po otrzymaniu Produktu Kupujący stwierdzi w nim wady powinien niezwłocznie skontaktować się z Administratorem (wysyłając wiadomość e-mail zawierającą imię i nazwisko Kupującego, nr Produktu, nazwę Produktu i dokładny opis wady). Następnie po otrzymaniu odpowiedzi od Administratora zawierającej adres Współpracownika lub Administratora, na którego adres ma zostać dokonana wysyłka reklamowanego Produktu, Kupujący musi przesłać reklamowany Produkt (zabezpieczony przed uszkodzeniem) wraz z dokładnym opisem wady za pośrednictwem Poczty Polskiej (przesyłka polecona, priorytetowa). Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w przeciągu 14 dni od ich wpłynięcia. Produkt wadliwy zostanie przez Współpracownika naprawiony lub wymieniony na inny. Jeśli naprawa nie będzie możliwa, Administrator w imieniu Współpracownika zobowiązuje się zwrócić Kupującemu równowartość ceny Produktu (wraz z kosztem wysyłki i kosztem wysyłki zwrotnej do Współpracownika lub Administratora) lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie Produkty Współpracownika  do wyboru. Zwrot należności odbywa się jako przelew na polskie konto bankowe, z którego został otrzymany przelew, chyba że Kupujący poinformuje wcześniej o innym numerze konta bankowego. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie Produktu zamówionego z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Kupującego, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach materiałów, z których został wykonany Produkt, nie stanowią podstawy do reklamacji Produktu.

USZKODZENIE PRODUKTU W TRAKCIE TRANSPORTU

W przypadku uszkodzeń przesyłek w transporcie odbiorca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym e-mailem Administratora.

NIEDOSTARCZENIE PRODUKTU PRZEZ FIRMĘ SPEDYCYJNĄ

O fakcie wysłania Produktu przez Współpracownika lub Administratora Kupujący informowany jest wiadomością e-mail oraz po zalogowaniu się na swoje konto w odpowiedniej zakładce. Wszystkie przesyłki realizowane przez Administratora lub Współpracownika wysyłane są w przeciągu 48 godzin od wpłynięcie kwoty pełnej lub zaliczki na konto Administratora. Jeżeli przesyłka nie dotrze w terminie 7 dni roboczych do Kupującego, Współpracownik zgodnie z Regulaminem  DPD po upływie 14 dni od daty nadania może wystąpić z reklamacją. Postępowanie reklamacyjne trwa ok. 21 dni. W tym czasie Kupujący otrzyma od DPD pismo z prośbą o potwierdzenie nieotrzymania przesyłki. Po rozpatrzeniu reklamacji przez DPD i otrzymaniu informacji od Współpracownika, Administrator na podstawie zapisów pisma reklamacyjnego DPD podejmuje decyzję o zwrocie wpłaconej kwoty przez Kupującego w formie przelewu na polskie konto bankowe, z którego został otrzymany przelew, chyba że Kupujący poinformuje wcześniej o innym numerze konta bankowego. Na życzenie Kupującego Współpracownik może podjąć próbę wykonania duplikatu zagubionego przez spedytora Produktu.

ZAŁĄCZNIK 5. ZADATKI


Współpracownik, który otrzymał od Kupującego zlecenie wykonania Produktu na specjalne zamówienie, może zwrócić się do Kupującego z prośbą o wpłacenie zadatku na poczet wykonanego zlecenia. Zadatek może stanowić dowolny procent wartości Produktu, wg oceny Współpracownika. Po wykonaniu zlecenia przez Współpracownika oraz wystawienia Produktu w Sklepie, w celu sfinalizowania transakcji, Kupujący winien wpłacić pozostałą należność powstałą z różnicy pomiędzy ceną Produktu, a wartością wpłaconego wcześniej zadatku.


zamknij Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).